HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 16 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 59
Donji
Dio
Opis
(1)
Ventilacijski otvori (5)
Omogu
ć
uju ventilatoru ra
č
unala da hladi unutarnje dijelove.
NAPOMENA:
Ventilator se automatski pokre
ć
e kako bi sprije
č
io
prekomjerno zagrijavanje. Normalno je da se ventilator pali i gasi dok je
ra
č
unalo uklju
č
eno.
(2)
USB priklju
č
ak
Povezuje USB prijemnik za beži
č
nu tipkovnicu, miš i podlogu.
NAPOMENA:
To je namjenski USB priklju
č
ak za prijemnik.
(3)
USB prijemnik
Beži
č
no povezuje (uparava) beži
č
nu tipkovnicu, miš i podlogu s ra
č
unalom.
USB prijemnik instaliran je u tvornici.
Naljepnice
Identifikacija naljepnica
Naljepnice na ra
č
unalu omogu
ć
uju informacije koje
ć
ete možda trebati kod rješavanja problema.
Naljepnice se nalaze na dnu ra
č
unala ili na drugom lako dostupnom mjestu.
Servisna naljepnica—Omogu
ć
uje važne informacije o vašem ra
č
unalu.
NAPOMENA:
Neka vam te informacije budu pri ruci kada kontaktirate podršku.
Naljepnica s propisima—Omogu
ć
uje informacije o propisima za ra
č
unalo.
Naljepnica ili naljepnice s beži
č
nim certifikatom (samo odabrani modeli)—Omogu
ć
uju
informacije o izbornim beži
č
nim ure
đ
ajima i oznakama odobrenja nekih država ili regija u kojima
su ure
đ
aji odobreni za korištenje. Ako vaš model ra
č
unala uklju
č
uje jedan ili više beži
č
nih
ure
đ
aja, na vašem ra
č
unalu navedena je jedna ili više naljepnica sa certifikatom. Te informacije
možda
ć
e vam biti potrebne kod putovanja u inozemstvo.
10
Poglavlje 2
Upoznavanje ra
č
unala
Sample