HP OMEN by HP 870-000 user manual download (Page 3 of 53)

Languages: Danish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 53
Sikkerhedsadvarsler
ADVARSEL!
For at mindske risikoen for varmerelaterede skader eller overophedning af computeren må du
ikke placere den direkte i skødet eller blokere ventilationsåbningerne. Du må kun bruge computeren på en
hård, plan RYµ³Ʈ´Gµ¹ Sørg for, at luftstrømmen ikke blokeres af en anden hård RYµ³Ʈ´Gµº f.eks. en tilstødende
printer, eller af en blød RYµ³Ʈ´Gµº f.eks. puder, tæpper eller beklædning. Du må heller ikke lade
vekselstrømsadapteren komme i kontakt med huden eller en blød RYµ³Ʈ´Gµº som puder, tæpper eller
beklædning under drift. Computeren og vekselstrømsadapteren overholder grænserne for
brugertilgængelige RYµ³Ʈ´Gµ±µ»²µ³´±X³µ³º som GµƬQµ³µ± af International standard for sikkerhed i
forbindelse med it-udstyr (IEC 60950-1).
ADVARSEL!
For at mindske risikoen for alvorlig personskade eller beskadigelse af udstyret skal man undgå
at åbne kabinettet på computere, der indeholder en 1300 W PSU. Se mærkaten på bagsiden af computeren,
for at ƬQGµ ud af, om du har en PSU på 600 W eller 1300 W.
iii
Sample