HP OMEN by HP 870-000 user manual download (Page 2 of 53)

Languages: Danish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 53
© Copyright 2016 HP Development Company,
L.P.
Bluetooth er et varemærke tilhørende dets
indehaver og anvendes af HP Inc. under licens.
Intel, Celeron og Pentium er varemærker
tilhørende Intel Corporation i USA og andre
lande. Windows er et varemærke eller et
registreret varemærke tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande.
Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden
varsel. De eneste garantier for HP's produkter
og serviceydelser er angivet i de udtrykkelige
garantierklæringer, der følger med sådanne
produkter og serviceydelser. Intet heri må
fortolkes som udgørende en yderligere garanti.
HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af
tekniske unøjagtigheder eller ±\²RJ³´ƬVNµ fejl
eller manglende oplysninger i denne
vejledning.
Første udgave: ¶uli 2016
Dokumentets bestillingsnummer: 900120-081
Produktbemærkning
Denne vejledning beskriver funktioner, der er
fælles for de ƮµV±µ produkter. ·ogle af
funktionerne ƬQGµV måske ikke på din
computer.
Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle
udgaver eller versioner af Windows.
Systemerne kan kræve opgraderet og/eller
separat ´QVN´ƫµ± hardware, drivere, software
eller BIOS-opdatering, for at man kan få fuldt
udbytte af Windows-funktionaliteterne.
Windows 10 opdateres automatisk, hvilket
altid er aktiveret. Der kan forekomme gebyrer
til internetudbyderen og opdateringerne kan
med tiden medføre forhøjede systemkrav. Se
, hvis du ønsker
Ʈµ³µ oplysninger.
For at få adgang til de nyeste
brugervejledninger eller vejledninger til dit
produkt, skal du gå til
support
og vælge dit land. ¸ælg
Find dit
produkt
, og følg derefter anvisningerne på
skærmen.
Vilkår vedrørende software
·år du installerer, kopierer, downloader eller på
anden vis bruger de softwareprodukter, der er
forudinstalleret på denne computer, indvilliger
du i at være bundet af betingelserne i HP's
slutbrugerlicensaftale (EULA). Hvis du ikke
accepterer disse licensvilkår, er din eneste
mulighed at returnere hele det ubrugte
produkt (hardware og software) inden for 14
dage mod en refundering, der er underlagt
forhandlerens refunderingspolitik.
For yderligere oplysninger eller for at anmode
om en fuld refundering af computerens pris
bedes du kontakte forhandleren.
Sample