HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 9 of 80)

Languages: Turkish
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 80
Ek HP kaynaklar
ı
Bilgisayar
ı
açmak ve bu k
ı
lavuzun yerini bulmak için
Kurulum Yönergelerini
zaten kulland
ı
n
ı
z. Ürün
bilgilerini, nas
ı
l yap
ı
l
ı
r bilgilerini ve daha fazlas
ı
n
ı
içeren kaynaklar
ı
bulmak için bu tabloyu kullan
ı
n.
Kaynak
İ
çindekiler
Kurulum Yönergeleri
Bilgisayar kurulumu ve özelliklerine genel bak
ı
ş
.
Windows 8 Temelleri
k
ı
lavuzu
Windows® 8 kullan
ı
m
ı
na genel bak
ı
ş
.
Yard
ı
m ve Destek
Ba
ş
lat ekran
ı
nda
h
yaz
ı
n ve ard
ı
ndan
Yard
ı
m ve
Destek
'i seçin. ABD'de destek için
go/contactHP
adresine gidin. Dünya çap
ı
nda destek
için
country/us/en/
wwcontact_us.html
adresine gidin.
Kullan
ı
ma yönelik kapsaml
ı
bilgiler ve sorun giderme ipuçlar
ı
.
Yönerge videolar
ı
supportvideos
adresini ziyaret edin
(yaln
ı
zca
İ
ngilizce).
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n özelliklerinin kullan
ı
m
ı
hakk
ı
ndaki nas
ı
l yap
ı
l
ı
r
videolar
ı
.
Yükseltme ve Servis K
ı
lavuzu
ABD'de destek için
go/contactHP
adresine gidin. Dünya çap
ı
nda destek için
country/us/en/
wwcontact_us.html
adresine gidin.
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n bile
ş
enlerinin yükseltilmesi veya de
ğ
i
ş
tirilmesi
için yönergeler.
Sorun Giderme
Daha fazla bilgi için, bu k
ı
lavuzdaki
Sorun Giderme
sayfa
60
'ye bak
ı
n.
A
ş
a
ğ
ı
daki sorunlara çözümler:
Kablosuz ba
ğ
lant
ı
sorunlar
ı
Güç sorunlar
ı
Görüntü sorunlar
ı
Klavye ve fare sorunlar
ı
Ses sorunlar
ı
Yaz
ı
l
ı
m sorunlar
ı
Güvenlik ve Rahat Kullan
ı
m K
ı
lavuzu
Bu k
ı
lavuza eri
ş
mek için, Ba
ş
lat ekran
ı
nda
HP
Support Assistant
seçene
ğ
ini seçin,
Bilgisayar
ı
m
seçene
ğ
ini seçin ve ard
ı
ndan
Kullan
ı
c
ı
k
ı
lavuzlar
ı
seçene
ğ
ini seçin ya da
ergo
adresine gidin.
Do
ğ
ru i
ş
istasyonu kurulumu.
Daha rahat etmenizi sa
ğ
layacak ve yaralanma riskinizi
azaltacak duru
ş
ve çal
ı
ş
ma al
ı
ş
kanl
ı
klar
ı
na yönelik yönergeler.
Elektrik ve mekanikle ilgili güvenlik bilgileri.
Dünya çap
ı
nda destek web sayfas
ı
Dilinizde destek almak için,
country/us/en/wwcontact_us.html
adresine gidin.
A
ş
a
ğ
ı
daki destek seçeneklerine eri
ş
im:
Bir HP teknisyeni ile çevrimiçi sohbet.
E-posta deste
ğ
i.
Destek telefon numaralar
ı
.
HP servis merkezi yerleri.
Ek HP kaynaklar
ı
3
Sample
This manual is suitable for devices