HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 74 of 80)

Languages: Turkish
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 80
Ses sorunlar
ı
Ses üretilmiyor.
Kendi gücüyle çal
ı
ş
an hoparlörler ba
ğ
lad
ı
ğ
ı
n
ı
zdan ve aç
ı
k oldu
ğ
undan emin olun.
Ya hoparlörler üzerinden ya da bilgisayar
ı
n i
ş
lem sistemi arac
ı
l
ı
ğ
ı
yla ses düzeyini ayarlay
ı
n.
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
kapat
ı
n ve hoparlörleri ç
ı
kar
ı
p tekrar ba
ğ
lay
ı
n . Hoparlörlerin düzgün
ba
ğ
land
ı
ğ
ı
ndan emin olun.
Tak
ı
l
ı
ysa kulakl
ı
klar
ı
(veya hoparlör sistemini) bilgisayar
ı
n
ı
zdan ç
ı
kar
ı
n.
Bilgisayar
ı
n Uyku halinde olmas
ı
durumunda, güç dü
ğ
mesine k
ı
saca basarak Uykudan ç
ı
k
ı
n.
Ses i
ş
levlerini denetleyin.
Bilgisayar
ı
n
ı
zdaki ses i
ş
levlerini denetlemek için,
ş
u ad
ı
mlar
ı
izleyin:
1.
Ba
ş
lat ekran
ı
nda
c
yaz
ı
n ve ard
ı
ndan
Kontrol Paneli
'ni seçin.
2.
Donan
ı
m ve Ses
'i seçin ve ard
ı
ndan
Ses
'i seçin.
3.
Ses penceresi aç
ı
ld
ı
ğ
ı
nda,
Sesler
sekmesine t
ı
klay
ı
n.
Program Olaylar
ı
bölümünde bir bip
veya alarm gibi herhangi bir ses olay
ı
n
ı
seçin ve
S
ı
na
ğ
mesine t
ı
klay
ı
n.
Hoparlörler ya da ba
ğ
lanan kulakl
ı
klardan ses duyman
ı
z gerekir.
Bilgisayar
ı
n
ı
zdaki kay
ı
t i
ş
levlerini denetlemek için,
ş
u ad
ı
mlar
ı
izleyin:
1.
Ba
ş
lat ekran
ı
nda
s
yaz
ı
n ve ard
ı
ndan
Ses Kaydedicisi
'ni seçin.
2.
Kaydetmeye Ba
ş
la
'ya t
ı
klay
ı
n ve mikrofona konu
ş
un. Dosyay
ı
Windows masaüstünüze
kaydedin.
3.
Bir çoklu ortam program
ı
ı
n ve sesi kay
ı
ttan yürütün.
NOT:
Bilgisayar
ı
n
ı
zdaki ses ayarlar
ı
n
ı
onaylamak ya da de
ğ
i
ş
tirmek için, Ba
ş
lat ekran
ı
nda
c
yaz
ı
n
ve ard
ı
ndan
Kontrol Paneli
'ni seçin.
Donan
ı
m ve Ses
'i seçin ve ard
ı
ndan
Ses
'i seçin.
68
Bölüm 11
Sorun Giderme
Sample
This manual is suitable for devices