HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 72 of 80)

Languages: Turkish
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 80
Klavye ve fare sorunlar
ı
Klavyeyi veya fareyi al
ı
c
ı
n
ı
n kapsama alan
ı
içinde kulland
ı
ğ
ı
n
ı
zdan emin olun.
Farenin 20 dakika etkinlik olmamas
ı
halinde gerçekle
ş
en Bekletme modunda olmad
ı
ğ
ı
ndan emin
olun. Yeniden etkinle
ş
tirmek için sol fare dü
ğ
mesine bas
ı
n.
Klavyedeki ve faredeki pilleri de
ğ
i
ş
tirin.
Stand
ı
n alt
ı
ndaki kablosuz USB al
ı
c
ı
s
ı
n
ı
ç
ı
kar
ı
p tak
ı
n. Klavyeyi ve fareyi al
ı
c
ı
yla yeniden
e
ş
le
ş
tirin:
NOT:
A
ş
a
ğ
ı
daki resimler, klavyenizden ve farenizden biraz farkl
ı
görünebilir.
ÖNEML
İ
:
Bu ad
ı
mlar s
ı
ras
ı
nda, klavyeyi ve fareyi al
ı
c
ı
yla ayn
ı
yükseklikte bir yere koyun.
Klavye ve fareyi yeniden e
ş
le
ş
tirmek için:
1.
Al
ı
c
ı
y
ı
bilgisayar stand
ı
n
ı
n alt
ı
ndaki USB ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
ndan ç
ı
kar
ı
p yeniden tak
ı
n. USB
ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
n
ı
n yeri için bkz.
Alt
sayfa
12
.
2.
Farenin aç
ı
k oldu
ğ
undan emin olun
(1)
ve ard
ı
ndan al
ı
c
ı
n
ı
n üzerindeki LED yanana ya da yan
ı
p
sönmeyi b
ı
rakana dek Ba
ğ
lan dü
ğ
mesine 5 ila 10 saniye boyunca bas
ı
l
ı
tutun
(2)
. Ba
ğ
lant
ı
y
ı
onaylamak için, fareyi hareket ettirin ve ekranda bir yan
ı
t olup olmad
ı
ğ
ı
n
ı
denetleyin.
3.
Fare ba
ğ
lant
ı
s
ı
kurulduktan sonra, klavyeyi yeniden e
ş
le
ş
tirmek için a
ş
a
ğ
ı
daki ad
ı
mlar
ı
tamamlay
ı
n.
66
Bölüm 11
Sorun Giderme
Sample
This manual is suitable for devices