HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 67 of 80)

Languages: Turkish
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 80
Bir güvenlik kodunun girilmesi problem de
ğ
ilse, bozuk bir WLAN ba
ğ
lant
ı
n
ı
z olabilir. Windows, birçok
kez bozuk bir WLAN ba
ğ
lant
ı
s
ı
n
ı
otomatik olarak onarabilir.
Görev çubu
ğ
unun en sa
ğ
ı
ndaki bildirim alan
ı
nda bir a
ğ
durum simgesi varsa, simgeye sa
ğ
t
ı
klay
ı
n ve ard
ı
ndan
Sorunlar
ı
giderin
'e t
ı
klay
ı
n.
Windows, a
ğ
ayg
ı
t
ı
n
ı
z
ı
s
ı
f
ı
rlar ve tercih edilen a
ğ
lardan birine yeniden ba
ğ
lanmaya çal
ı
ş
ı
r.
Bildirim alan
ı
nda hiçbir a
ğ
durumu simgesi yoksa, a
ş
a
ğ
ı
daki ad
ı
mlar
ı
izleyin:
1.
Ba
ş
lat ekran
ı
nda
c
yaz
ı
n ve ard
ı
ndan
Kontrol Paneli
'ni seçin.
2.
A
ğ
ve
İ
nternet
'i seçin ve ard
ı
ndan
A
ğ
ve Payla
ş
ı
m Merkezi
'ni seçin.
3.
Sorunlar
ı
giderin
'i seçin ve ard
ı
ndan onarmak istedi
ğ
iniz a
ğ
ı
seçin.
Güncel a
ğ
güvenli
ğ
i kodlar
ı
kullan
ı
lam
ı
yor
Bir WLAN'a ba
ğ
lan
ı
rken size bir güvenlik kodu (ya da a
ğ
anahtar
ı
) ya da bir ad (SSID) sorulursa, a
ğ
,
güvenlik ile korunmaktad
ı
r. SSID ve güvenlik kodu, bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n a
ğ
da kimlik do
ğ
rulamas
ı
n
ı
gerçekle
ş
tirmek için girdi
ğ
iniz alfanumerik kodlard
ı
r. Güvenli bir a
ğ
a ba
ğ
lanmak için güncel kodlara
sahip olman
ı
z gerekmektedir.
Ki
ş
isel kablosuz yönlendiricinize ba
ğ
lanm
ı
ş
bir a
ğ
için, hem yönlendirici hem de WLAN ayg
ı
t
ı
üzerinde ayn
ı
kodlar
ı
n kurulumu konusundaki yönergeler için yönlendirici kullan
ı
c
ı
k
ı
lavuzunu
inceleyin.
Ortak bir internet sohbet odas
ı
ya da bir bürodaki bir a
ğ
gibi özel bir a
ğ
için, kodlar
ı
alma
amac
ı
yla a
ğ
yöneticisine ba
ş
vurun ve ard
ı
ndan size soruldu
ğ
unda kodlar
ı
girin.
Baz
ı
a
ğ
lar, güvenli
ğ
i art
ı
rmak için düzenli olarak eri
ş
im noktalar
ı
ya da yönlendiricilerinde
kullan
ı
lan SSID veya a
ğ
anahtarlar
ı
n
ı
de
ğ
i
ş
tirmektedir. Siz de buna uygun olarak
bilgisayar
ı
n
ı
zda kar
ş
ı
l
ı
k gelen kodu de
ğ
i
ş
tirmelisiniz.
Bir a
ğ
için size yeni bir kablosoz a
ğ
anahtar
ı
ve SSID verilmesi ve daha önce bu a
ğ
a ba
ğ
lanm
ı
ş
olman
ı
z halinde, a
ğ
a yeniden ba
ğ
lanmak için a
ş
a
ğ
ı
daki ad
ı
mlar
ı
izleyin:
1.
Windows masaüstünde görev çubu
ğ
unun en sa
ğ
ı
ndaki bildirim alan
ı
nda bulunan a
ğ
durumu
simgesine t
ı
klay
ı
n.
Kullan
ı
labilir WLAN'lar
ı
gösteren bir liste görüntülenmektedir. Birkaç WLAN'
ı
n etkin oldu
ğ
u bir
etkin noktadaysan
ı
z, birkaç tane görüntülenecektir.
2.
A
ğ
a sa
ğ
t
ı
klay
ı
p
Özellikler
'e t
ı
klay
ı
n.
NOT:
İ
stedi
ğ
iniz a
ğ
ı
n listede olmamas
ı
halinde, yönlendirici ya da eri
ş
im noktas
ı
n
ı
n
çal
ı
ş
t
ı
ğ
ı
ndan emin olmak için a
ğ
yöneticisine dan
ı
ş
ı
n.
3.
Güvenlik
sekmesine t
ı
klay
ı
n ve
A
ğ
güvenlik anahtar
ı
ktusuna do
ğ
ru kablosuz
ş
ifreleme
verilerini girin.
4.
Bu ayarlar
ı
kaydetmek için
Tamam
’a t
ı
klay
ı
n.
Kablosuz yönlendiriciye ba
ğ
lan
ı
lam
ı
yor
Kablosuz yönlendiriciye ba
ğ
lanmaya çal
ı
ş
ı
yor ve ba
ş
ar
ı
s
ı
z oluyorsan
ı
z, 10 ila 15 saniye boyunca
yönlendiricinin gücünü keserek kablosuz yönlendiriciyi s
ı
f
ı
rlay
ı
n.
Kablosuz ba
ğ
lant
ı
sorunlar
ı
61
Sample
This manual is suitable for devices