HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 62 of 80)

Languages: Turkish
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 80
Sabit sürücüyü de
ğ
i
ş
tirdiyseniz, fabrika görüntüsünü yedek sürücüye geri yüklemek için HP
Recovery ortam
ı
n
ı
n Fabrika S
ı
f
ı
rlamas
ı
seçene
ğ
ini kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz.
HP
Recovery Manager kullanarak kurtarma
sayfa
57
.
Sabit sürücüde yer açmak için kurtarma bölümünü kald
ı
rmak isterseniz, HP Recovery
Manager'
ı
n Kurtarma Bölümünü Kald
ı
r seçene
ğ
ini kullanabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için, bkz.
HP Recovery bölümünü kald
ı
rma
sayfa
59
.
H
ı
zl
ı
ve kolay kurtarma için Windows Yenileme kullan
ı
m
ı
Bilgisayar
ı
n
ı
z düzgün çal
ı
ş
m
ı
yorsa ve sistemin yeniden kararl
ı
hale gelmesini istiyorsan
ı
z, Windows
Yenileme seçene
ğ
i size ba
ş
tan ba
ş
lama ve önemli bilgilerinizi koruma olana
ğ
ı
sa
ğ
lar.
ÖNEML
İ
:
Yenileme, sisteme fabrikada orijinal olarak yüklenmemi
ş
tüm geleneksel uygulamalar
ı
kald
ı
r
ı
r. Bilgisayar
ı
n
ı
za önceden yüklenmi
ş
halde gelen Windows 8 uygulamalar
ı
ve Windows
Ma
ğ
aza's
ı
'ndan sat
ı
n al
ı
nm
ı
ş
uygulamalar saklan
ı
r.
NOT:
Yenileme i
ş
lemi s
ı
ras
ı
nda, kald
ı
r
ı
lan geleneksel uygulamalar
ı
n bir listesi kaydedilir, böylece
neleri yeniden yüklemeniz gerekti
ğ
ini kolayca görebilirsiniz. Geleneksel uygulamalar
ı
yeniden
yükleme yönergeleri için Yard
ı
m ve Destek'e bak
ı
n. Ba
ş
lang
ı
ç ekran
ı
nda
y
yaz
ı
n, sonra da
Yard
ı
m
ve Destek
'i seçin.
NOT:
Yenileme'yi kullan
ı
rken sizden izin ya da parola istenebilir. Daha fazla bilgi için Yard
ı
m ve
Destek'e bak
ı
n. Ba
ş
lang
ı
ç ekran
ı
nda
y
yaz
ı
n, sonra da
Yard
ı
m ve Destek
'i seçin.
Yenileme'yi ba
ş
latmak için:
1.
Ba
ş
lang
ı
ç ekran
ı
nda, ekran
ı
n sa
ğ
üst veya sa
ğ
alt kö
ş
esine gelerek t
ı
ls
ı
mlar
ı
görüntüleyin.
2.
Ayarlar
'
ı
t
ı
klat
ı
n.
3.
Ekran
ı
n sa
ğ
alt kö
ş
esindeki
Bilgisayar ayarlar
ı
n
ı
de
ğ
i
ş
tir
'i t
ı
klat
ı
n, sonra da bilgisayar ayarlar
ı
ekran
ı
ndan
Genel
'i seçin.
4.
Sa
ğ
taraftaki seçeneklerde a
ş
a
ğ
ı
do
ğ
ru kayarak
Dosyalar
ı
n
ı
z
ı
etkilemeden ki
ş
isel
bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
yenileyin
seçene
ğ
ini görüntüleyin.
5.
Dosyalar
ı
n
ı
z
ı
etkilemeden ki
ş
isel bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
yenileyin
seçene
ğ
inde
Ba
ş
lay
ı
n
'
ı
seçin ve
ekrandaki yönergeleri izleyin.
Her
ş
eyi kald
ı
r
ı
n ve Windows'u yeniden yükleyin
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
ayr
ı
nt
ı
l
ı
ş
ekilde yeniden biçimlendirmek veya iade etmeden ya da geri dönü
ş
üme
vermeden önce ki
ş
isel bilgilerinizi silmek isteyebilirsiniz. Bu bölümde aç
ı
klanan i
ş
lem, bilgisayar
ı
orijinal durumuna geri döndürmek için h
ı
zl
ı
ve basit bir yol sa
ğ
lamaktad
ı
r. Bu seçenek, tüm ki
ş
isel
verileri, uygulamalar
ı
ve ayarlar
ı
bilgisayar
ı
n
ı
zdan siler ve Windows'u yeniden yükler.
ÖNEML
İ
:
Bu seçenek, bilgilerinizin yede
ğ
ini almaz. Bu seçene
ğ
i kullanmadan önce, korumak
istedi
ğ
iniz tüm ki
ş
isel bilgileri yedekleyin.
Bu seçene
ğ
i
f11
tu
ş
unu kullanarak veya Ba
ş
lang
ı
ç ekran
ı
ndan ba
ş
latabilirsiniz.
56
Bölüm 10
Yedekleme, geri yükleme ve kurtarma
Sample
This manual is suitable for devices