HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 59 of 80)

Languages: Turkish
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 80
Kurtarma ortam
ı
ve yedeklemeler olu
ş
turma
Sistem ar
ı
zas
ı
ndan sonraki kurtarma, yaln
ı
zca en yak
ı
n tarihli yedeklemeniz kadar tam olacakt
ı
r.
1.
Bilgisayar
ı
ba
ş
ar
ı
yla kurduktan sonra, HP Recovery ortam
ı
n
ı
olu
ş
turun. Bu ad
ı
m, bilgisayarda
HP Recovery bölümünün bir yede
ğ
ini olu
ş
turur. Yedekleme, sabit sürücünün bozuldu
ğ
u veya
de
ğ
i
ş
tirildi
ğ
i durumlarda, orijinal i
ş
letim sistemini yeniden yüklemek için kullan
ı
labilir.
Olu
ş
turdu
ğ
unuz HP Recovery ortam
ı
, a
ş
a
ğ
ı
daki kurtarma seçeneklerini sa
ğ
lar:
Sistem Kurtarma—Orijinal i
ş
letim sistemini ve fabrikada yüklenmi
ş
programlar
ı
yeniden
yükler.
Asgari Görüntü ile Kurtarma—
İş
letim sistemini, donan
ı
mlarla ilgili tüm sürücüleri ve
yaz
ı
l
ı
mlar
ı
yeniden yükler, ancak di
ğ
er yaz
ı
l
ı
m uygulamalar
ı
n
ı
yüklemez.
Fabrika S
ı
f
ı
rlamas
ı
—Sabit sürücüdeki tüm bilgileri silip bölümleri yeniden olu
ş
turarak,
bilgisayar
ı
orijinal fabrika durumuna geri yükler. Ard
ı
ndan i
ş
letim sistemini ve fabrikada
yüklenmi
ş
yaz
ı
l
ı
mlar
ı
yeniden yükler.
Bkz.
HP Recovery ortam
ı
olu
ş
turma
sayfa
53
.
2.
Donan
ı
m ve yaz
ı
l
ı
m programlar
ı
ekledikçe sistem geri yükleme noktalar
ı
olu
ş
turun. Sistem geri
yükleme noktas
ı
, sabit sürücünüzün Windows Sistem Geri Yükleme uygulamas
ı
taraf
ı
ndan belirli
bir zamanda kaydedilmi
ş
anl
ı
k görüntüsüdür. Sistem geri yükleme noktas
ı
, kay
ı
t defteri ayarlar
ı
gibi Windows'un kulland
ı
ğ
ı
bilgileri içerir. Windows güncelle
ş
tirmeleri ve di
ğ
er sistem bak
ı
m
i
ş
lemleri (yaz
ı
l
ı
m güncelle
ş
tirmesi, güvenlik taramas
ı
veya sistem tan
ı
lamas
ı
gibi) s
ı
ras
ı
nda,
Windows sizin için otomatik olarak bir sistem geri yükleme noktas
ı
olu
ş
turur. Sistem geri
yükleme noktas
ı
n
ı
istedi
ğ
iniz zaman el ile de olu
ş
turabilirsiniz. Belirli sistem geri yükleme
noktalar
ı
olu
ş
turma konusunda daha fazla bilgi ve gerekli ad
ı
mlar için, Yard
ı
m ve Destek'e
bak
ı
n. Ba
ş
lang
ı
ç ekran
ı
nda
y
yaz
ı
n, sonra da
Yard
ı
m ve Destek
'i seçin.
3.
Foto
ğ
raf, video, müzik ve di
ğ
er ki
ş
isel dosyalar
ı
ekledikçe, ki
ş
isel bilgilerinizin yede
ğ
ini
olu
ş
turun. Windows Dosya Geçmi
ş
i; kitapl
ı
klardaki, masaüstündeki, ki
ş
ilerdeki ve s
ı
k
kullan
ı
lanlardaki dosyalar
ı
düzenli aral
ı
klarla ve otomatik olarak yedekleyecek
ş
ekilde
ayarlanabilir. Dosyalar sabit sürücüden yanl
ı
ş
l
ı
kla silindiyse ve art
ı
k Geri Dönü
ş
üm Kutusu'ndan
geri al
ı
nam
ı
yorsa veya dosyalar bozulduysa, Dosya Geçmi
ş
i'ni kullanarak yedekledi
ğ
iniz
dosyalar
ı
geri yükleyebilirsiniz. Dosyalar
ı
geri yüklemek, bilgisayar
ı
Windows'u yeniden
yükleyerek s
ı
f
ı
rlamay
ı
veya HP Recovery Manager'
ı
kullanarak kurtarmay
ı
tercih etmeniz
durumunda da yararl
ı
d
ı
r.
NOT:
Dosya Geçmi
ş
i varsay
ı
lan olarak etkin de
ğ
ildir, bu yüzden açman
ı
z gerekecektir.
Windows Dosya Geçmi
ş
i'ni etkinle
ş
tirme konusunda daha fazla bilgi ve gerekli ad
ı
mlar için,
Yard
ı
m ve Destek'e bak
ı
n. Ba
ş
lang
ı
ç ekran
ı
nda
y
yaz
ı
n, sonra da
Yard
ı
m ve Destek
'i seçin.
HP Recovery ortam
ı
olu
ş
turma
HP Recovery Manager, bilgisayar
ı
ba
ş
ar
ı
yla kurduktan sonra kurtarma ortam
ı
olu
ş
turman
ı
n bir yolunu
sunan bir yaz
ı
l
ı
m program
ı
d
ı
r. HP Recovery ortam
ı
, sabit sürücünün bozulmas
ı
halinde bir sistem
kurtarma i
ş
lemi gerçekle
ş
tirmek için kullan
ı
labilir. Sistem kurtarma i
ş
lemi, orijinal i
ş
letim sistemini ve
fabrikada yüklenmi
ş
yaz
ı
l
ı
m programlar
ı
n
ı
yeniden yükler, sonra da programlar
ı
n ayarlar
ı
n
ı
Kurtarma ortam
ı
ve yedeklemeler olu
ş
turma
53
Sample
This manual is suitable for devices