HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 58 of 80)

Languages: Turkish
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 80
10
Yedekleme, geri yükleme ve kurtarma
Bilgisayar
ı
n
ı
zda, bilgilerinizi koruman
ı
za ve gerekti
ğ
inde geri yüklemenize yard
ı
mc
ı
olmak için HP ve
Windows taraf
ı
ndan sa
ğ
lanm
ı
ş
araçlar bulunur. Bu araçlar, bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
basit ad
ı
mlarla iyi çal
ı
ş
ı
r
duruma ve hatta orijinal fabrika durumuna geri döndürmenize yard
ı
mc
ı
olur.
Bu bölümde a
ş
a
ğ
ı
daki i
ş
lemlerle ilgili bilgiler bulunmaktad
ı
r:
Kurtarma ortam
ı
ve yedeklemeler olu
ş
turma
Sisteminizi geri yükleme ve kurtarma
NOT:
Bu bölümde yedekleme, geri yükleme ve kurtarma seçenekleriyle ilgili genel bilgiler
bulunmaktad
ı
r. Sa
ğ
lanan araçlar konusunda daha fazla ayr
ı
nt
ı
için, Yard
ı
m ve Destek'e bak
ı
n.
Ba
ş
lang
ı
ç ekran
ı
nda
y
yaz
ı
n, sonra da
Yard
ı
m ve Destek
'i seçin.
52
Bölüm 10
Yedekleme, geri yükleme ve kurtarma
Sample
This manual is suitable for devices