HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 56 of 80)

Languages: Turkish
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 80
3.
Computer Setup (BIOS)2dan de
ğ
i
ş
iklikleri kaydetmeden ç
ı
kmak için, ok tu
ş
lar
ı
n
ı
kullanarak
File
(Dosya) ve ard
ı
ndan
Ignore Changes and Exit
(De
ğ
i
ş
iklikleri Yoksay ve Ç
ı
k) ö
ğ
elerini seçin.
4.
Yes
(Evet) simgesini seçin.
BIOS güncelle
ş
tirmesini indirme
D
İ
KKAT:
Bilgisayar
ı
n hasar görmesi veya yüklemenin ba
ş
ar
ı
s
ı
z olmas
ı
riskini azaltmak için BIOS
güncelle
ş
tirmesini indirip yüklerken bilgisayar
ı
n AC adaptörü kullan
ı
larak güvenilir bir güce ba
ğ
l
ı
olmas
ı
gerekti
ğ
ini unutmay
ı
n. BIOS güncelle
ş
tirmesini, bilgisayar pil gücüyle çal
ı
ş
ı
rken, optik
yerle
ş
tirme ayg
ı
t
ı
na tak
ı
l
ı
yken veya iste
ğ
e ba
ğ
l
ı
bir güç kayna
ğ
ı
na ba
ğ
l
ı
yken yüklemeyin veya
kurmay
ı
n.
İ
ndirme ve yükleme s
ı
ras
ı
nda
ş
u yönergeleri izleyin:
Güç kablosunu AC prizinden ç
ı
kararak bilgisayara giden elektri
ğ
i kesmeyin.
Bilgisayar
ı
kapatmay
ı
n veya Uyku modunu ba
ş
latmay
ı
n.
Ayg
ı
t veya kablo takmay
ı
n, ç
ı
karmay
ı
n, ba
ğ
lamay
ı
n, ba
ğ
l
ı
olanlar
ı
ay
ı
rmay
ı
n.
1.
Ba
ş
lang
ı
ç ekran
ı
nda
support
yaz
ı
n, sonra da
HP Support Assistant
uygulamas
ı
n
ı
seçin.
2.
Güncelle
ş
tirmeler ve ayarlamalar
'
ı
, sonra da
HP güncelle
ş
tirmelerini
ş
imdi denetle
'yi
t
ı
klat
ı
n.
3.
Ekrandaki yönergeleri izleyin.
4.
İ
ndirme alan
ı
nda
ş
u ad
ı
mlar
ı
izleyin:
a.
En son BIOS güncelle
ş
tirmelerini belirleyin ve bilgisayar
ı
n
ı
zda yüklü bulunan BIOS sürümü
ile kar
ş
ı
la
ş
t
ı
r
ı
n. Güncelle
ş
tirme BIOS'unuzdan daha yeniyse, tarihi, ad
ı
veya di
ğ
er
tan
ı
mlay
ı
c
ı
lar
ı
not edin. Güncelle
ş
tirme sabit sürücünüze yüklendikten sonra,
güncelle
ş
tirmenin konumunu belirlemek için bu bilgilere gerek duyabilirsiniz.
b.
Seçiminizi sabit sürücünüze indirmek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
Güncelle
ş
tirmeler BIOS'unuzdan daha yeniyse, sabit sürücünüzde BIOS
güncelle
ş
tirmesinin indirildi
ğ
i konumun yolunu not edin. Güncelle
ş
tirmeyi yüklemeye haz
ı
r
oldu
ğ
unuzda bu yola eri
ş
meniz gerekecektir.
NOT:
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
bir a
ğ
a ba
ğ
larsan
ı
z, herhangi bir yaz
ı
l
ı
m güncelle
ş
tirmesi, özellikle sistem
BIOS'u güncelle
ş
tirmesini yüklemeden önce a
ğ
yöneticinize dan
ı
ş
ı
n.
BIOS yükleme yordamlar
ı
farkl
ı
olabilir.
İ
ndirme i
ş
lemi tamamland
ı
ktan sonra ekranda görüntülenen
yönergeleri izleyin. Hiçbir yönerge görüntülenmezse
ş
u ad
ı
mlar
ı
izleyin:
1.
Ba
ş
lang
ı
ç ekran
ı
nda
g
yaz
ı
n, sonra da
Dosya Gezgini
'ni seçin.
2.
Sabit sürücü harfinizi t
ı
klat
ı
n. Sabit sürücü atamas
ı
genellikle Yerel Disk (C:) sürücüsüdür.
3.
Daha önce kaydetti
ğ
iniz sabit sürücü yolunu kullanarak, sabit sürücünüzde güncelle
ş
tirmenin
bulundu
ğ
u klasörü aç
ı
n.
4.
Uzant
ı
s
ı
.exe olan dosyay
ı
(örne
ğ
in
dosya_ad
ı
.exe) çift t
ı
klat
ı
n.
BIOS yüklemesi ba
ş
lar.
5.
Ekrandaki yönergeleri uygulayarak yüklemeyi tamamlay
ı
n.
50
Bölüm 9
Computer Setup (BIOS)'u ve HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)'i kullanma
Sample
This manual is suitable for devices