HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 53 of 80)

Languages: Turkish
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 80
Computer Setup (BIOS) parolalar
ı
belirleme
Parola
İş
lev
Yönetici parolas
ı
Computer Setup (BIOS)'a her eri
ş
ti
ğ
inizde girilmesi
gerekir.
Yönetici parolan
ı
z
ı
unutursan
ı
z, Computer Setup
(BIOS)'a eri
ş
emezsiniz.
NOT:
ı
l
ı
ş
parolas
ı
yerine yönetici parolas
ı
kullan
ı
labilir.
NOT:
Yönetici parolan
ı
z Windows’da ayarlanm
ı
ş
bir
yönetici parolas
ı
n
ı
n yerine kullan
ı
lamaz ve ayarlan
ı
rken,
girilirken, de
ğ
i
ş
tirilirken veya silinirken görüntülenmez.
NOT:
İ
lk parola denetiminde aç
ı
l
ı
ş
parolas
ı
girdiyseniz,
Computer Setup (BIOS)'a eri
ş
mek için yönetici parolas
ı
n
ı
girmeniz gerekir.
ı
l
ı
ş
parolas
ı
Bilgisayar
ı
her açt
ı
ğ
ı
n
ı
zda ya da yeniden ba
ş
latt
ı
ğ
ı
n
ı
zda
girilmelidir.
ı
l
ı
ş
parolan
ı
z
ı
unutursan
ı
z bilgisayar
ı
açamaz veya
yeniden ba
ş
latamazs
ı
n
ı
z.
NOT:
ı
l
ı
ş
parolas
ı
yerine yönetici parolas
ı
kullan
ı
labilir.
NOT:
ı
l
ı
ş
parolas
ı
ayarlan
ı
rken, girilirken, de
ğ
i
ş
tirilirken
veya silinirken görüntülenmez.
Computer Setup (BIOS)'da bir yönetici veya aç
ı
l
ı
ş
parolas
ı
olu
ş
turmak, de
ğ
i
ş
tirmek veya silmek için:
1.
Computer Setup (BIOS)'u ba
ş
latmak için, bilgisayar
ı
ı
n veya yeniden ba
ş
lat
ı
n, hemen
esc
tu
ş
una bas
ı
n, ard
ı
ndan
f10
tu
ş
una bas
ı
n.
2.
Ok tu
ş
lar
ı
n
ı
kullanarak
Security
'yi (Güvenlik) seçin, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin.
De
ğ
i
ş
iklikleriniz bilgisayar yeniden ba
ş
lat
ı
l
ı
nca etkinle
ş
ir.
İ
nternet güvenlik yaz
ı
l
ı
m
ı
kullanma
E-postalara, bir a
ğ
a ya da internete eri
ş
mek için bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
kulland
ı
ğ
ı
n
ı
zda, bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
virüsler, casus yaz
ı
l
ı
mlar ve di
ğ
er çevrimiçi tehditlere maruz b
ı
rak
ı
yorsunuz. Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
korunmas
ı
na yard
ı
mc
ı
olmak için, önceden bilgisayar
ı
n
ı
za virüsten korunma ve güvenlik duvar
ı
özelliklerini de kapsayan internet güvenlik yaz
ı
l
ı
m
ı
kurulmaktad
ı
r.
Norton Internet Security'ye eri
ş
mek için, Ba
ş
lat ekran
ı
nda
n
yaz
ı
n ve ard
ı
ndan
Norton Internet
Security
'yi seçin.
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
internet tehditlerinden koruma hakk
ı
nda daha fazla bilgi için, Yard
ı
m ve Destek
bölümüne gidin. Ba
ş
lat ekran
ı
nda
h
yaz
ı
n ve ard
ı
ndan
Yard
ı
m ve Destek
'i seçin.
Yaz
ı
l
ı
m güncellemelerini yükleme
Windows güncelle
ş
tirmelerini yükleme
Bilgisayar fabrikay
ı
terk ettikten sonra kullan
ı
ma girmi
ş
i
ş
letim sistemi güncelle
ş
tirmeleri ve di
ğ
er
yaz
ı
l
ı
mlar olabilir. Microsoft, kritik güncellemelere ili
ş
kin uyar
ı
lar göndermektedir. Bilgisayar
ı
güvenlik
Güvenlik tedbirleri kullanma
47
Sample
This manual is suitable for devices