HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 49 of 80)

Languages: Turkish
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 80
8
Pik performans
ı
koruma
Bu bölümde aç
ı
klanan uygulama ve araçlar
ı
kullanarak bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
pik i
ş
letim performans
ı
nda
tutun. Rutin bak
ı
m ile ba
ş
lay
ı
n, ekipmanlar
ı
temiz tutun ve yaz
ı
l
ı
m
ı
düzenli olarak güncelleyin. Ayr
ı
ca
parolalar, virüs korumas
ı
ve h
ı
rs
ı
zl
ı
k önleme tedbirleri gibi önemli güvenlik sorunlar
ı
na da dikkat edin.
Son olarak da, bilgisayar sisteminizde tan
ı
lamay
ı
çal
ı
ş
t
ı
rman
ı
z ve destekle irtibata geçmeniz
gerekti
ğ
inde, sistem ayarlar
ı
n
ı
za nas
ı
l eri
ş
ece
ğ
inizi bulun.
Rutin bak
ı
m gerçekle
ş
tirme
Disk Temizleme'yi çal
ı
ş
t
ı
rma
Disk Temizleme, disk alan
ı
açmak ve bilgisayar
ı
n daha verimli çal
ı
ş
mas
ı
na yard
ı
mc
ı
olmak için
güvenle silebilece
ğ
iniz gereksiz dosyalar
ı
arar.
Disk Temizleme'yi çal
ı
ş
t
ı
rma:
1.
Ba
ş
lat ekran
ı
nda
disk
yaz
ı
n.
2.
Ayarlar
'a t
ı
klay
ı
n ve ard
ı
ndan
Gereksiz dosyalar
ı
silerek disk alan
ı
n
ı
ı
n
'
ı
seçin.
3.
Ekrandaki yönergeleri izleyin.
Disk Birle
ş
tiricisi'ni çal
ı
ş
t
ı
rma
Zaman içinde bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
kulland
ı
kça, sabit sürücüdeki dosyalar parçalanm
ı
ş
hale gelir. Bu
nedenle sabit sürücü, dosyalar
ı
n yerini bulmak için daha fazla çal
ı
ş
ı
r ve bilgisayar yava
ş
lar. Disk
Birle
ş
tiricisi, sistemin daha verimli çal
ı
ş
abilmesi için sabit sürücüdeki parçalanm
ı
ş
dosyalar
ı
birle
ş
tirir
ve yeniden düzenler.
Sabit sürücünüz ve parçalanm
ı
ş
dosyalar
ı
n boyutuna ba
ğ
l
ı
olarak, Disk Birle
ş
tiricisi'nin görevi
tamamlamas
ı
bir saatten daha uzun sürebilir.
Disk Birle
ş
tiricisi'ni çal
ı
ş
t
ı
rmak için:
1.
Ba
ş
lat ekran
ı
nda
disk
yaz
ı
n.
2.
Ayarlar
'a t
ı
klay
ı
n ve ard
ı
ndan
Sürücülerinizi birle
ş
tirin ve en iyi duruma getirin
'i seçin.
Programlar ve sürücüleri güncelleme
HP, programlar ve sürücülerinizi düzenli olarak güncellemenizi önerir. Güncellemeler, sorunlar
ı
çözebilir ve bilgisayar
ı
n
ı
za yeni özellikler ve seçenekler kazand
ı
rabilir.
Rutin bak
ı
m gerçekle
ş
tirme
43
Sample
This manual is suitable for devices