HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 46 of 80)

Languages: Turkish
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 80
7
Bilgi yönetimi ve payla
ş
ı
m
ı
Sürücüler, bilgi depolaman
ı
za, yönetmenize, payla
ş
man
ı
za ve bilgilere eri
ş
menize yard
ı
mc
ı
olan
dijital depolama ayg
ı
tlar
ı
d
ı
r. Bilgisayar
ı
n
ı
z, ki
ş
isel dosyalar
ı
n
ı
z
ı
, bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n yaz
ı
l
ı
mlar
ı
n
ı
ve
i
ş
letim sistemini saklayan bir dahili sabit sürücüye sahiptir. Kapasiteyi ya da i
ş
levselli
ğ
i art
ı
rmak için,
optik sürücü ya da sabit sürücü gibi (ayr
ı
ca sat
ı
n al
ı
n
ı
r) harici bir sürücü ba
ğ
layabilirsiniz.
H
ı
zla veri aktarmak için, bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n USB ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
na bir USB flash sürücü ba
ğ
layabilir
veya telefonunuzun ya da kameran
ı
z
ı
n bellek kart
ı
n
ı
bellek kart
ı
okuyucuya takabilirsiniz.
NOT:
Gerekli yaz
ı
l
ı
mlar ve sürücüler hakk
ı
nda daha fazla bilgi edinmek veya hangi bilgisayar
ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
n
ı
n kullan
ı
laca
ğ
ı
n
ı
ö
ğ
renmek için üreticinin yönergelerine bak
ı
n.
USB ayg
ı
t
ı
kullanma
Ço
ğ
u bilgisayarda en az bir adet USB ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
bulunmaktad
ı
r; çünkü bu çokyönlü arabirim,
bilgisayar
ı
n
ı
za say
ı
s
ı
z türde d
ı
ş
ayg
ı
t
ı
ba
ğ
laman
ı
za olanak sa
ğ
lar.
Bilgisayar
ı
n
ı
z, birden fazla türde USB ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
na sahip olabilir. Bu bilgisayarda USB ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
türleri için
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
tan
ı
ma
sayfa
5
sayfas
ı
na bak
ı
n. Bilgisayar
ı
n
ı
zla uyumlu ayg
ı
tlar
sat
ı
n almay
ı
unutmay
ı
n.
Bir USB ayg
ı
t
ı
n
ı
ba
ğ
lama
D
İ
KKAT:
Bir USB konektörüne hasar riskini azaltmak için, ayg
ı
t
ı
ba
ğ
larken minimal güç harcay
ı
n.
40
Bölüm 7
Bilgi yönetimi ve payla
ş
ı
m
ı
Sample
This manual is suitable for devices