HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 43 of 80)

Languages: Turkish
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 80
Uyku ve Haz
ı
rda Bekletmeyi ba
ş
latma
Windows; Uyku ve Haz
ı
rda Bekletme olmak üzere iki güç tasarrufu durumuna sahiptir.
Uyku–Uyku durumu, bir etkinsizlik döneminden sonra otomatik olarka ba
ş
lat
ı
lmaktad
ı
r.
Çal
ı
ş
malar
ı
n
ı
z belle
ğ
e kaydedilmekte ve bu da çok h
ı
zl
ı
bir biçimde çal
ı
ş
may
ı
sürdürmenize
olanak sa
ğ
lamaktad
ı
r. Ayr
ı
ca Uykuyu manuel olarak da ba
ş
latabilirsiniz. Daha fazla bilgi için
bkz:
El ile Uyku modunu ba
ş
latma ve bu moddan ç
ı
kma
sayfa
37
.
Haz
ı
rda Bekletme–Haz
ı
rda Bekletme, bilgisayar
ı
n uzun süre boyunca Uyku durumunda olmas
ı
halinde otomatik olarak ba
ş
lat
ı
l
ı
r. Haz
ı
rda bekletme, aç
ı
k belgelerinizi ve programlar
ı
n
ı
z
ı
sabit
sürücünüze kaydeder ve ard
ı
ndan bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
kapat
ı
r.
NOT:
Haz
ı
rda Bekletme modunu el ile ba
ş
latabilirsiniz. Bkz.
El ile Uyku modunu ba
ş
latma ve
bu moddan ç
ı
kma
sayfa
37
ve
El ile Haz
ı
rda Bekletme modunu ba
ş
latma ve bu moddan ç
ı
kma
sayfa
37
.
D
İ
KKAT:
Ses veya video performans
ı
nda olas
ı
bir azalma, ses veya video kay
ı
t yürütme kayb
ı
veya
bilgi kayb
ı
riskini azaltmak için, d
ı
ş
bir ortam kart
ı
ya da bir diskten okuma ya da bunlara yazma
gerçekle
ş
tirirken Uykuyu ba
ş
latmay
ı
n.
NOT:
Bilgisayar Uyku ya da Haz
ı
rda Bekletme durumundayken, bir a
ğ
a ba
ğ
lanamaz ya da herhangi
bir bilgisayar i
ş
levini yerine getiremezsiniz.
El ile Uyku modunu ba
ş
latma ve bu moddan ç
ı
kma
Uykuyu ba
ş
latmak için, Ba
ş
lat ekran
ı
nda t
ı
ls
ı
mlar
ı
görüntülemek için ekran
ı
n sa
ğ
üst veya alt
ş
esinin üzerine gelin.
Ayarlar
'a t
ı
klay
ı
n,
Güç
simgesine t
ı
klay
ı
n ve ard
ı
ndan
Uyku
'yu seçin.
Uykudan ç
ı
kmak için:
K
ı
saca güç dü
ğ
mesine bas
ı
n.
Klavyedeki bir tu
ş
a bas
ı
n.
Bilgisayar Uyku durumundan ç
ı
kt
ı
ğ
ı
nda güç
ı
ş
ı
klar
ı
yanar ve çal
ı
ş
man
ı
z, b
ı
rakt
ı
ğ
ı
n
ı
z
ş
ekliyle ekrana
gelir.
NOT:
Uyanmada istenecek bir parola ayarlad
ı
ysan
ı
z, çal
ı
ş
man
ı
z
ı
n ekrana dönebilmesi için
Windows parolan
ı
z
ı
girmeniz gerekir.
El ile Haz
ı
rda Bekletme modunu ba
ş
latma ve bu moddan ç
ı
kma
Kontrol Panelindeki Güç Seçeneklerini kullanarak kullan
ı
c
ı
taraf
ı
ndan ba
ş
lat
ı
lm
ı
ş
Haz
ı
rda Bekletmeyi
etkinle
ş
tirebilir ve di
ğ
er güç ayarlar
ı
n
ı
ve zaman a
ş
ı
mlar
ı
n
ı
de
ğ
i
ş
tirebilirsiniz.
1.
Ba
ş
lat ekran
ı
nda
güç
yaz
ı
n,
Ayarlar
'
ı
seçin ve ard
ı
ndan
Güç Seçenekleri
'ni seçin.
2.
Sol bölmede
ğ
menin yapaca
ğ
ı
i
ş
i seç
'i seçin.
3.
Ş
u anda kullan
ı
labilir olmayan Ayarlar
ı
de
ğ
i
ş
tir
'i seçin.
4.
Güç dü
ğ
mesine bast
ı
ğ
ı
mda
alan
ı
nda
Haz
ı
rda Beklet
'i seçin.
5.
De
ğ
i
ş
iklikleri kaydet
’e t
ı
klay
ı
n.
Haz
ı
rda Bekletmeden ç
ı
kmak için, güç dü
ğ
mesine k
ı
saca bas
ı
n.
Uyku ve Haz
ı
rda Bekletmeyi ba
ş
latma
37
Sample
This manual is suitable for devices