HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 39 of 80)

Languages: Turkish
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 80
Bile
ş
en
ı
klama
(6)
Tümle
ş
ik say
ı
sal tu
ş
tak
ı
m
ı
Fabrikada harici say
ı
sal tu
ş
tak
ı
m
ı
gibi çal
ı
ş
acak
ş
ekilde ayarlanm
ı
ş
t
ı
r. Bu
say
ı
sal i
ş
levle gezinti i
ş
levi (tu
ş
larda yön oklar
ı
yla belirtilir) aras
ı
nda geçi
ş
yapmak için
num lock
tu
ş
una bas
ı
n.
(7)
Uyku tu
ş
u
Bilgilerinizi sistemde saklayan Uyku modunu ba
ş
lat
ı
r. Ekran ve di
ğ
er sistem
bile
ş
enleri kapan
ı
r ve güç tasarrufu sa
ğ
lan
ı
r.
Uyku durumundan ç
ı
kmak için güç dü
ğ
mesine k
ı
sa süre bas
ı
n.
D
İ
KKAT:
Bilgilerin kaybolmas
ı
riskini azaltmak için, Uyku durumuna
geçmeden önce çal
ı
ş
man
ı
z
ı
kaydedin.
UYARI!
Bilgisayar Uyku durumundayken kritik pil düzeyine ula
ş
ı
l
ı
rsa,
bilgisayar Haz
ı
rda Bekletme modunu ba
ş
lat
ı
r ve saklanan bilgiler sabit diske
kaydedilir.
İş
lem tu
ş
lar
ı
n
ı
kullanma
İş
lem tu
ş
lar
ı
kendilerine atanm
ı
ş
i
ş
levleri yerine getirirler.
f1
-
f12
aras
ı
ndaki tu
ş
lar
ı
n simgelerinde ve
ses düzeyi
(5)
ile Uyku
(7)
tu
ş
lar
ı
nda bu tu
ş
lara atanm
ı
ş
olan i
ş
levler resmedilmi
ş
tir.
Bir i
ş
lem tu
ş
u i
ş
levini kullanmak için, o tu
ş
a bas
ı
l
ı
tutun.
Simge
Tu
ş
ı
klama
f1
Ayn
ı
anda iki uygulamay
ı
görüntüleyebilmenizi sa
ğ
lar. Uygulamalar yan yana görüntülenir.
f2
ı
k uygulamalar aras
ı
nda geçi
ş
yapar.
NOT:
İ
stedi
ğ
iniz uygulama görüntülenene dek, bu tu
ş
a basmaya devam edin.
f3
Uygulamada kullan
ı
labilen komutlar
ı
gösterir.
f4
Son kullan
ı
lan uygulamalar listesini gösterir.
f5
Bir ses CD'sinin önceki parças
ı
n
ı
ya da bir DVD veya Blu-ray Diskin (BD) önceki bölümünü
oynat
ı
r.
f6
Bir ses CD'sini, DVD'yi veya BD'yi ba
ş
lat
ı
r, duraklat
ı
r veya oynat
ı
lmas
ı
n
ı
sürdürür.
f7
Bir ses CD'si, DVD veya BD'nin oynat
ı
lmas
ı
n
ı
durdurur.
f8
Bir ses CD'sinin sonraki parças
ı
n
ı
ya da bir DVD veya bir BD'nin sonraki bölümünü oynat
ı
r.
f9
Arama t
ı
ls
ı
m
ı
n
ı
açar. Aç
ı
k bir uygulamada, ba
ş
ka bir uygulamada, bilgisayar
ı
n
ı
zda ve
İ
nternet'te
arama yapman
ı
z
ı
sa
ğ
lar.
f10
Payla
ş
ı
m t
ı
ls
ı
m
ı
n
ı
açar. Resim, dosya veya web sayfas
ı
payla
ş
mas
ı
n
ı
z
ı
sa
ğ
lar.
Klavyeyi kullanma
33
Sample
This manual is suitable for devices