HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 35 of 80)

Languages: Turkish
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 80
Tutma/uzatma
Tutma ve uzatma, görüntüleri veya metinleri yak
ı
nla
ş
t
ı
rman
ı
za veya uzakla
ş
t
ı
rman
ı
za olanak sa
ğ
lar.
İ
ki parma
ğ
ı
n
ı
z
ı
biti
ş
ik biçimde ekrana yerle
ş
tirdikten sonra birbirinden ay
ı
rarak yak
ı
nla
ş
t
ı
rma
yap
ı
n.
İ
ki parma
ğ
ı
n
ı
z
ı
ayr
ı
k biçimde ekrana yerle
ş
tirdikten sonra birbirine yakla
ş
t
ı
rarak uzakla
ş
t
ı
rma
yap
ı
n.
Döndürme (yaln
ı
zca belirli modellerde)
Döndürme, foto
ğ
raf gibi ö
ğ
eleri döndürmenizi sa
ğ
lar.
Sol elinizin i
ş
aret parma
ğ
ı
n
ı
, döndürmek istedi
ğ
iniz nesne üzerine yerle
ş
tirin. Sa
ğ
elinizin i
ş
aret
parma
ğ
ı
n
ı
süpürme hareketi ile saat 12 konumundan saat 3 konumuna kayd
ı
r
ı
n. Hareketi ters
çevirmek için, i
ş
aret parma
ğ
ı
n
ı
z
ı
saat 3 konumundan saat 12 konumuna do
ğ
ru hareket ettirin.
NOT:
Döndürme hareketi, bir nesne veya resmi kontrol edebilece
ğ
iniz belirli uygulamalar için
tasarlanm
ı
ş
t
ı
r. Döndürme, tüm uygulamalar için kullan
ı
lamayabilir.
Kenardan çekme hareketleri
Kenardan çekme hareketleriyle, ayarlar
ı
de
ğ
i
ş
tirme ve uygulamalar
ı
bulma veya kullanma gibi
görevleri gerçekle
ş
tirebilirsiniz.
Dokunmatik ekran hareketlerini kullanma
29
Sample
This manual is suitable for devices