HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 27 of 80)

Languages: Turkish
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 80
Beats Audio Eri
ş
imi
Ses ve bas ayarlar
ı
n
ı
görmek ve manuel olarak kontrol etmek için Beats Audio Kontrol Panelini
kullan
ı
n.
Beats Audio Kontrol Paneli'ni açmak için, Ba
ş
lat ekran
ı
nda
c
yaz
ı
n,
Kontrol Paneli
'ni seçin,
Donan
ı
m ve Ses
'i seçin ve ard
ı
ndan
Beats Audio Kontrol Paneli
'ni seçin.
Videoyu kullanma
HP bilgisayar
ı
n
ı
z, favori web sitelerinizden video ak
ı
ş
ı
izlemenize ve video ve film indirerek bir a
ğ
a
ba
ğ
lanmadan bilgisayar
ı
n
ı
zda izlemenize olanak sa
ğ
layan güçlü bir video ayg
ı
t
ı
d
ı
r.
Bir HDMI ayg
ı
t
ı
n
ı
ba
ğ
lama
NOT:
Bir HDMI ayg
ı
t
ı
n
ı
bilgisayar
ı
n
ı
za ba
ğ
lamak için, ayr
ı
sat
ı
lan bir HDMI kablosuna ihtiyac
ı
n
ı
z
vard
ı
r.
Bir oyun konsolu ya da dijital bir al
ı
c
ı
kutusu gibi yüksek tan
ı
ml
ı
ayg
ı
tlar
ı
bilgisayar
ı
n
ı
za
ba
ğ
layabilirsiniz.
1.
HDMI kablosunun bir ucunu bilgisayardaki HDMI giri
ş
i ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
na ba
ğ
lay
ı
n.
2.
Kablonun di
ğ
er ucunu ayg
ı
ta ba
ğ
lay
ı
n.
3.
Bilgisayar ekran
ı
otomatik olarak de
ğ
i
ş
mezse, bilgisayar ekran
ı
na HDMI ayg
ı
t
ı
ndan görüntü
almak için HDMI-in dü
ğ
mesine bas
ı
n.
4.
Seçim yapmak için
enter
, geri, yukar
ı
ok veya a
ş
a
ğ
ı
yok tu
ş
lar
ı
n
ı
kullanabilirsiniz.
HDMI ses kullanma
HDMI, yüksek tan
ı
ml
ı
video
ve
ses destekleyen tek video arabirimidir. HDMI denetimleri yaln
ı
zca bu
ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
na tak
ı
lan ayg
ı
t
ı
n ayarlar
ı
n
ı
denetlemek için tasarlanm
ı
ş
t
ı
r; sistemdeki di
ğ
er ortam
ayg
ı
tlar
ı
n
ı
denetlemez. HDMI ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
na bir ayg
ı
t tak
ı
ld
ı
ğ
ı
nda, bilgisayardaki ses düzeyi
sessiz konuma gelir.
Videoyu kullanma
21
Sample
This manual is suitable for devices