HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 22 of 80)

Languages: Turkish
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 80
Bir WLAN kurma
Bir WLAN kurmak ve internete ba
ğ
lanmak için, a
ş
a
ğ
ı
daki ekipmanlara ihtiyac
ı
n
ı
z vard
ı
r:
Bir geni
ş
bant modem (DSL veya kablo)
(1)
ve bir internet servis sa
ğ
lay
ı
c
ı
dan al
ı
nm
ı
ş
yüksek
h
ı
zl
ı
bir internet servisi
Bir kablosuz yönlendirici
(2)
(ayr
ı
al
ı
n
ı
r)
NOT:
Baz
ı
modemler, yerle
ş
ik bir kablosuz yönlendiriciye sahiptir. Ne tip bir modeme sahip
oldu
ğ
unuzu belirlemek için
İ
SS'nize dan
ı
ş
ı
n.
Bir kablosuz bilgisayar
(3)
A
ş
a
ğ
ı
daki çizim, internete ba
ğ
lanan bir kablosuz a
ğ
kurulumunun bir örne
ğ
ini göstermektedir.
Ev a
ğ
ı
n
ı
n boyutunu art
ı
rmak için ek kablosuz ve kablolu bilgisayarlar da ba
ğ
lanabilir.
WLAN kurulumunuza yard
ı
mc
ı
olmas
ı
için, yönlendirici üreticiniz veya
İ
SS'niz taraf
ı
ndan sa
ğ
lanan
bilgilere bak
ı
n.
Bir kablosuz yönlendirici yap
ı
land
ı
rmas
ı
Bir kablosuz yönlendirici yap
ı
land
ı
rman
ı
za yard
ı
mc
ı
olmas
ı
için, yönlendirici üreticiniz veya
İ
SS'niz
taraf
ı
ndan sa
ğ
lanan bilgilere bak
ı
n.
NOT:
İ
lk olarak yönlendirici ile sa
ğ
lanan a
ğ
kablosunu kullanarak yeni kablosuz bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
yönlendiriciye ba
ğ
laman
ı
z önerilir. Bilgisayar internete ba
ş
ar
ı
yla ba
ğ
land
ı
ğ
ı
nda, kablo ba
ğ
lant
ı
s
ı
n
ı
kesin ve internete kablosuz a
ğ
ı
n
ı
z arac
ı
l
ı
ğ
ı
yla eri
ş
in.
WLAN'
ı
n
ı
z
ı
koruma
Bir WLAN kurdu
ğ
unuzda veya mevcut bir WLAN’a ba
ğ
land
ı
ğ
ı
n
ı
zda, a
ğ
ı
n
ı
z
ı
yetkisiz eri
ş
ime kar
ş
ı
korumak için her zaman güvenlik özelliklerini etkinle
ş
tirin.
Kablosuz radyo sinyalleri, a
ğ
ı
n
ı
z
ı
n d
ı
ş
ı
na ula
ş
maktad
ı
r; bu nedenle, di
ğ
er WLAN ayg
ı
tlar
ı
n
ı
n
korunmayan sinyalleri almas
ı
mümkündür. WLAN'
ı
n
ı
z
ı
korumak için a
ş
a
ğ
ı
daki önlemleri al
ı
n:
Güvenlik duvar
ı
kullan
ı
n.
Güvenlik duvar
ı
, a
ğ
ı
n
ı
za gönderilen bilgileri ve istekleri denetler. Ard
ı
ndan
ş
üpheli ö
ğ
eleri
kullan
ı
m d
ı
ş
ı
b
ı
rak
ı
r. Güvenlik duvarlar
ı
, hem yaz
ı
l
ı
m hem de donan
ı
m olarak
kullan
ı
labilmektedir. Baz
ı
a
ğ
larda iki türün birle
ş
imi kullan
ı
l
ı
r.
Kablosuz
ş
ifreleme kullan
ı
n.
16
Bölüm 3
A
ğ
a ba
ğ
lanma
Sample
This manual is suitable for devices