HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 21 of 80)

Languages: Turkish
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 80
Kablosuz bir a
ğ
a ba
ğ
lanma
Kablosuz teknolojide bilgiler, kablolar yerine radyo dalgalar
ı
arac
ı
l
ı
ğ
ı
yla aktar
ı
l
ı
r. Bilgisayar
ı
n
ı
zda
a
ş
a
ğ
ı
daki kablosuz ayg
ı
tlardan biri veya daha fazlas
ı
bulunabilir:
Kablosuz yerel a
ğ
(WLAN) ayg
ı
t
ı
—Bilgisayar
ı
kablosuz yerel a
ğ
lara ba
ğ
lar. Bir WLAN'da
bilgisayar
ı
n
ı
zdaki mobil kablosuz ayg
ı
t, bir kablosuz yönlendirici veya bir kablosuz eri
ş
im noktas
ı
ile ileti
ş
im kurar.
Bluetooth® ayg
ı
t
ı
—Bilgisayarlar, telefonlar, yaz
ı
c
ı
lar, kulakl
ı
klar, hoparlörler ve kameralar gibi
Bluetooth destekli di
ğ
er ayg
ı
tlara ba
ğ
lanmak için bir ki
ş
isel a
ğ
(PAN) olu
ş
turur. PAN'da her ayg
ı
t,
di
ğ
er ayg
ı
tlarla do
ğ
rudan ileti
ş
im kurar ve ayg
ı
tlar
ı
n birbirlerine nispeten yak
ı
n olmas
ı
gerekir.
Kablosuz teknoloji hakk
ı
nda daha fazla bilgi için, Yard
ı
m ve Destek bölümünde verilen bilgiler ve web
site ba
ğ
lant
ı
lar
ı
na bak
ı
n. Ba
ş
lat ekran
ı
nda
h
yaz
ı
n ve ard
ı
ndan
Yard
ı
m ve Destek
'i seçin.
Kablosuz kontrollerin kullan
ı
m
ı
A
ğ
ve Payla
ş
ı
m Merkezi, ba
ğ
lant
ı
veya a
ğ
kurman
ı
za, bir a
ğ
a ba
ğ
lanman
ı
za ve a
ğ
sorunlar
ı
n
ı
tan
ı
lay
ı
p onarman
ı
za olanak sa
ğ
lar.
A
ğ
ve Payla
ş
ı
m Merkezi'ni kullanmak için.
1.
Ba
ş
lat ekran
ı
nda
c
yaz
ı
n ve ard
ı
ndan
Kontrol Paneli
'ni seçin.
2.
A
ğ
ve
İ
nternet
'i seçin ve ard
ı
ndan
A
ğ
ve Payla
ş
ı
m Merkezi
'ni seçin.
Daha fazla bilgi için, Yard
ı
m ve Destek bölümüne gidin. Ba
ş
lat ekran
ı
nda
h
yaz
ı
n ve ard
ı
ndan
Yard
ı
m ve Destek
'i seçin.
Bir
İ
nternet servis sa
ğ
lay
ı
c
ı
s
ı
kullan
ı
m
ı
Evinizde bir internet eri
ş
imi kurulumu yapt
ı
ğ
ı
n
ı
zda, bir internet servis sa
ğ
lay
ı
c
ı
s
ı
ndan (
İ
SS) bir hesap
alman
ı
z gerekir.
İ
nternet hizmeti ve bir modem almak için, yerli bir
İ
SS ile irtibata geçin.
İ
SS,
modemin kurulumuna, kablosuz yönlendiricinizin modeme ba
ğ
lanmas
ı
için bir a
ğ
kablosunun
tak
ı
lmas
ı
na ve internet servisinin s
ı
nanmas
ı
na yard
ı
mc
ı
olacakt
ı
r.
NOT:
İ
SS'niz, internet eri
ş
iminde kullanman
ı
z için size bir kullan
ı
c
ı
kimli
ğ
i ve bir parola verecektir.
Bu bilgileri kaydedin ve güvenli bir yerde saklay
ı
n.
Kablosuz bir a
ğ
a ba
ğ
lanma
15
Sample
This manual is suitable for devices