HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 17 of 80)

Languages: Turkish
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 80
Üst
Bile
ş
en
ı
klama
(1)
Yak
ı
n Alan
İ
leti
ş
im (NFC) anteni (sadece
belirli modeller)
Telefonunuzdan bilgisayar
ı
n
ı
za ortam payla
ş
mak için
kablosuz sinyaller gönderir ve al
ı
r.
Daha fazla bilgi için, bkz.
Ortam payla
ş
maya ba
ş
lama
sayfa
24
(2)
Güç dü
ğ
mesi
Bilgisayar kapal
ı
oldu
ğ
unda bilgisayar
ı
açmak için
ğ
meye bas
ı
n.
Bilgisayar Uyku durumundayken, Uyku durumundan
ç
ı
kmak için dü
ğ
meye k
ı
sa süre bas
ı
n.
Bilgisayar Haz
ı
rda Bekletme durumundayken, bu
durumdan ç
ı
kmak için dü
ğ
meye k
ı
sa süre bas
ı
n.
D
İ
KKAT:
Güç dü
ğ
mesini bas
ı
l
ı
tutmak, kaydedilmemi
ş
bilgilerin kaybolmas
ı
na yol açar.
Bilgisayar yan
ı
t vermiyorsa ve Microsoft® Windows®
kapatma yordamlar
ı
etkili olmuyorsa, bilgisayar
ı
kapatmak
için güç dü
ğ
mesini en az 5 saniye bas
ı
l
ı
tutun.
Güç ayarlar
ı
n
ı
z hakk
ı
nda daha fazla bilgi almak için,
Ba
ş
lang
ı
ç ekran
ı
nda
g
yaz
ı
n. Arama kutusuna
güç
yaz
ı
n,
Ayarlar
'
ı
, sonra da
Güç seçenekleri
'ni seçin.
Üst
11
Sample
This manual is suitable for devices