HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 16 of 80)

Languages: Turkish
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 80
Bile
ş
en
ı
klama
(2)
Ses ç
ı
k
ı
ş
ı
(kulakl
ı
k) jak
ı
/ Ses giri
ş
i
(mikrofon) jak
ı
İ
ste
ğ
e ba
ğ
l
ı
elektrik ba
ğ
lant
ı
l
ı
stereo hoparlör, kulakl
ı
k, kulakiçi
kulakl
ı
k, veya mikrofonlu kulakl
ı
k ba
ğ
lan
ı
r. Ayr
ı
ca, iste
ğ
e ba
ğ
l
ı
bir kulakl
ı
k mikrofonu da ba
ğ
lanabilir. Bu jaka sadece
mikrofonlu iste
ğ
e ba
ğ
l
ı
ayg
ı
tlar ba
ğ
lanamaz.
UYARI!
Ki
ş
isel yaralanma riskini azaltmak için, kulakl
ı
k, kulak
içi kulakl
ı
k ya da kulakl
ı
k setini takmadan önce sesi ayarlay
ı
n.
Ek güvenlik bilgileri için bkz:
Düzenleyici, Güvenlik ve Çevre
Bildirimleri
.
NOT:
Bir ayg
ı
t bir jaka ba
ğ
land
ı
ğ
ı
nda, bilgisayar hoparlörleri
devre d
ı
ş
ı
b
ı
rak
ı
lmaktad
ı
r.
(3)
Güvenlik kablosu yuvas
ı
Bilgisayara iste
ğ
e ba
ğ
l
ı
bir güvenlik kablosu eklenebilir.
NOT:
Güvenlik kablosu, bilgisayar
ı
n kötüye kullan
ı
lmas
ı
n
ı
ya
da çal
ı
nmas
ı
n
ı
önleyemeyebilir.
(4)
AC adaptörü
ı
ş
ı
ğ
ı
ı
k: AC adaptörü ba
ğ
l
ı
d
ı
r ve pil
ş
arj edilmi
ş
tir.
Kapal
ı
: Bilgisayar pil gücünü kullanmaktad
ı
r.
(5)
Güç konektörü
AC adaptörü ba
ğ
lan
ı
r.
10
Bölüm 2
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
tan
ı
ma
Sample
This manual is suitable for devices