ASUS M32AA user manual download (Page 9 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 77
9
ČEšTInA
KoNveNce použité v této p°íru±ce
Abyste ur°ité úkony provád²ly správn², povšimn²te si následujících symbol³ používaných v
této p±íru°ce.
nEBEZPEČÍ/VAROVÁnÍ
:
Informace pro p±edcházení úraz³m p±i provád²ní
úkolu.
POZOR:
Informace pro p±edcházení poškození sou°ástí p±i provád²ní úkolu.
POZnÁMKA:
Tipy a další informace, které se hodí p±i provád²ní úkolu.
D´LEŽITÉ:
Pokyny, které MUSÍTE respektovat p±i provád²ní úkolu.
Kde Najdete více iNformací
Další informace o produktu a aktualizacích softwaru m³žete °erpat z níže uvedených zdroj³.
Weby ASUS
Web ASUS nabízí aktualizované informace o hardwarových a softwarových produktech
ASUS. Viz web ASUS na adrese www.asus.com.
MístNí techNická podpora ASUS
Navštivte web ASUS http://support.asus.com/contact, kde najdete kontakt na místní
technickou podporu.
Tato uživatelská p±íru°ka se nachází v následující složce v tomto stolním po°íta°i:
C:\Program Files(X86\ASUS\eManual
Sample
This manual is suitable for devices