ASUS M32AA user manual download (Page 8 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 77
8
ČEšTInA
Bezpe±NostNí iNformace
P±ed °išt²ním odpojte napájení a periferní za±ízení. Ot±ete stolní PC °istou houbou
z celulózy nebo jelenicovým hadrem namo°eným v roztoku neobrušujícího detergentu a
trochy teplé vody, a p±ebyte°nou vlhkost ot±ete suchým hadrem.
nEPOKLÁDEJTE
na nerovné ani nestabilní pracovní povrchy. Pokud je sk±í» po°íta°e
poškozená, vyhledejte opravnu.
nEVYSTAVUJTE
špinavému ani prašnému prost±edí.
nEPOUŽÍVEJTE
b²hem úniku
plynu.
nEDÁVEJTE
ani neupoušt²jte p±edm²ty na horní stranu sk±ín² ani dovnit± nic
nezastrkujte.
nEVYSTAVUJTE
silným magnetickým ani elektrickým polím.
nEVYSTAVUJTE
ani nepoužívejte blízko tekutin, dešt² nebo vlhkosti.
nEPOUŽÍVEJTE
modem b²hem bou±ek.
Varování o bezpe°nosti baterií:
nEHÁZEJTE
baterii do ohn².
nEZKRATUJTE
kontakty.
nEROZEBÍREJTE
baterii.
Po°íta° používejte jen p±i teplot² okolí 0 ˚C (32 ˚F) až 35 ˚C (95 ˚F).
nEZAKRÝVEJTE
ventila°ní otvory stolního PC, aby nedošlo k p±eh±átí.
nEPOUŽÍVEJTE
poškozené napájecí kabely, dopl»ky ani jiné periférie.
Aby nedošlo k zásahu elektrickým proudem, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky
p±ed p±emíst²ním po°íta°e.
P±ed použitím prodlužovacího kabelu nebo adaptéru se poraºte s odborníkem.. Tyto
prvky by mohly p±erušit obvod uzemn²ní.
Zajist²te nastavení napájecího zdroje na správné nap²tí místní rozvodné sít². Pokud si
nejste jisti, jaké nap²tí je v zásuvce, obra´te se na místního dodavatele elekt±iny.
Pokud je napájecí zdroj porouchaný, nepokoušejte se jej opravovat. Kontaktujte
kvali¹kovaného servisního technika nebo prodejce.
Sample
This manual is suitable for devices