ASUS M32AA user manual download (Page 76 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 76 of 77
76
Kapitola 3: Další funkce opera°ního systému Windows
®
7 / Windows
®
8.1
ČEšTInA
KompletNí odebráNí a Nová iNstalace systému WiNdows
Obnovení p³vodních továrních nastavení po°íta°e lze povést použitím možnosti Remove
everything and reinstall (Vše odebrat a znovu nainstalovat) v °ásti PC Settings (Nastavení
PC). Níže jsou uvedeny pokyny pro použití této možnosti.
P±ed použitím této možnosti zazálohujte veškerá data.
Dokon°ení tohoto procesu m³že chvíli trvat.
1.
Spus´te
paNel PaNel symbol¶.
2.
Klepn²te na
SettiNgs (nastaveNí) > KlepN³te Na SettiNgs (nastaveNí) > PC
SettiNgs (nastaveNí PC) > Update aNd recovery (Aktualizace a obNova) >
Recovery (ObNova).
3.
P±ejd²te dol³ na možnost
Remove everythiNg aNd reiNstall WiNdows (KompletNí
odebráNí a Nová iNstalace systému WiNdows).
V této možnosti klepn²te na
Get
Started (Za±íNáme).
4.
Dokon°ete novou instalaci a resetování podle zobrazených pokyn³.
Sample
This manual is suitable for devices