ASUS M32AA user manual download (Page 75 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 77
Stolní PC ASUS
75
ČEšTInA
PokyNy pro vytvo°eNí jedNotky USB pro obNovu:
1.
Spus´te Computer Panel (Panel po°íta°e) z obrazovky All Apps (Všechny aplikace).
Další podrobnosti viz Spoušt²ní obrazovky
All Apps (VŠechNy aplikace) v ±ásti
PoužíváNí aplikací WiNdows
®
.
2.
V položce System and Security (Systém a zabezpe°ení) v °ásti Control Panel
(Ovládací panely) klepn²te na
FiNd aNd µx problems (Vyhledat a opravit problémy).
3.
Vyberte
Recovery (ObNova) >
Create a recovery drive (Vytvo°it
jedNotku pro obNovu).
4.
Klepn²te na Copy the recovery
partition from the PC to the
recovery drive (Kopírovat oddíl pro
obnovení z po°íta°e do jednotky
pro obnovení) a potom klepn²te na
tla°ítko
next (DalŠí).
5.
Vyberte pam²´ové za±ízení USB,
na které chcete zkopírovat soubory
pro obnovu.
6.
Klepn²te na tla°ítko
next (DalŠí).
7.
Klepn²te na tla°ítko
Create
(Vytvo°it)
. Chvilku po°kejte, než se
proces dokon°í.
8.
Po dokon°ení procesu klepn²te na
tla°ítko
FiNish (DokoN±it).
Sample
This manual is suitable for devices