ASUS M32AA user manual download (Page 74 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 77
74
Kapitola 3: Další funkce opera°ního systému Windows
®
7 / Windows
®
8.1
ČEšTInA
ObNoveNí po±íta±e pomocí disku DVD pro obNovu:
P±ed použitím této možnosti zazálohujte veškerá data.
P±ed obnovou systému stolního po°íta°e odpojte všechny externí pevné disky, aby se
zabránilo obnov² systému Windows do nesprávného oddílu nebo jednotky.
1.
B²hem spoušt²ní stiskn²te klávesu
<F8>.
2.
Vložte disk DVD pro obnovu do optické jednotky. V okn² licen°ního ujednání s
koncovým uživatelem (EULA) klepn²te na
Accept (Souhlasím).
3.
Vyberte
Reset your PC (Resetovat PC).
4.
Klepn²te na tla°ítko
next (DalŠí)
.
5.
Vyberte možnost
ONly the drive where the WiNdows is iNstalled (Pouze jedNotku s
NaiNstalovaNým opera±Ním systémem WiNdows).
6.
Vyberte možnost
Just remove my µles (Pouze odebrat moje soubory)
.
7.
Klepn²te na tla°ítko
Reset (Resetovat).
ObNoveNí systému ze souboru s bitovou kopií systému
M³žete vytvo±it jednotku USB pro obnovu a použít ji k obnovení nastavení vašeho po°íta°e.
Vytvo°eNí jedNotky USB pro obNovu
Na pam²´ovém za±ízení USB musí být alespo» 16 GB volného místa.
Veškeré soubory v pam²´ovém za±ízení USB budou b²hem tohoto procesu trvale
odstran²ny. Než budete pokra°ovat, zazálohujte veškerá d³ležitá data.
Sample
This manual is suitable for devices