ASUS M32AA user manual download (Page 73 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 77
Stolní PC ASUS
73
ČEšTInA
4.
Volbou OK potvrºte obnovu systému.
Obnovou se p±epíše pevný disk. P±ed obnovou vašeho systému ur°it² zazálohujte vaše
d³ležitá data.
5.
Dokon°ete proces obnovy podle pokyn³ na obrazovce.
NEVYJÍMEJTE disk pro obnovení, pokud vás k tomu po°íta°e nevyzve, jinak se m³že stát,
že budou diskové oddíly nepoužitelné.
Aktualizované ovlada°e a pomocné programy jsou k dispozici na webu spole°nosti ASUS
www.asus.com.
WiNdows
®
8.1
ResetováNí po±íta±e
Volba
Reset your PC (Resetovat PC)
obnoví výchozí tovární nastavení vašeho po°íta°e.
P±ed použitím této možnosti zazálohujte veškerá data.
PokyNy pro resetováNí po±íta±e:
1.
B²hem spoušt²ní stiskn²te klávesu
<F9>.
2.
Na obrazovce klepn²te na tla°ítko
Troubleshoot (Poradce p°i potížích).
3.
Vyberte
Reset your PC (Resetovat PC).
4.
Klepn²te na tla°ítko
next (DalŠí)
.
5.
Vyberte možnost
ONly the drive where the WiNdows is iNstalled (Pouze jedNotku s
NaiNstalovaNým opera±Ním systémem WiNdows).
6.
Vyberte možnost
Just remove my µles (Pouze odebrat moje soubory)
.
7.
Klepn²te na tla°ítko
Reset (Resetovat).
Funkce obnovy F9 neplatí pro verze opera°ního systému Windows
®
8.1, které byly
p±evedeny z vyšší na nižší verzi. V °ásti
OdstraNit vŠe a zNovu NaiNstalovat WiNdows
jsou uvedeny podrobné pokyny pro obnovu uvnit± opera°ního systému Windows
®
8.1.
Dojde-li k selhání vašeho opera°ního systému, znovu jej nainstalujte z p±iloženého disku
DVD pro obnovu.
P±ed provedením úplné obnovy opera°ního systému zazálohujte veškerá data, aby
nedošlo ke ztrát² d³ležitých soubor³.
Vícejazy°né verze tohoto dokumentu jsou k dispozici ke stažení z webu podpory ASUS na
Sample
This manual is suitable for devices