ASUS M32AA user manual download (Page 72 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 77
Kapitola 3: Další funkce opera°ního systému Windows
®
7 / Windows
®
8.1
ČEšTInA
ObNova systému
WiNdows
®
7
PoužíváNí oddílu pro obNovu systému
Oddíl pro obnovu systému rychle obnoví software stolního po°íta°e do p³vodního funk°ního
stavu. P±ed použitím oddílu pro obnovení systému zkopírujte vaše datové soubory (nap±íklad
soubory PST aplikace Outlook) na pam²´ová za±ízení USB nebo na sí´ovou jednotku a
zapište si vlastní nastavení kon¹gurace (nap±íklad sí´ová nastavení).
O oddílu pro obNovu systému
Oddíl pro obnovení systému je prostor na vašem pevném disku, který je vyhrazen pro
obnovu opera°ního systému, ovlada°³ a nástroj³, které byly nainstalovány do vašeho
stolního po°íta°e p±i výrob².
NEODSTRA¾UJTE oddíl pro obnovu systému, což je oddíl bez jmenovky svazku na Disku
0. Oddíl pro obnovení systému byl vytvo±en p±i výrob² a v p±ípad² jeho odstran²ní jej nelze
obnovit. Pokud se p±i obnov² setkáte s problémy, navštivte s vaším stolním po°íta°em
autorizované servisní st±edisko spole°nosti ASUS.
PoužíváNí oddílu pro obNoveNí:
1.
B²hem spoušt²ní systému stiskn²te <
F9
>.
2.
Ozna°te možnost Windows Setup [EMS Enabled] (Instalace Windows [EMS povoleno])
a stiskn²te klávesu <
ENter
>.
3.
Na obrazovce Recover system to a partition screen (Obnovit systém do oddílu)
klepn²te na tla°ítko
<next> (DalŠí)
.
4.
Dokon°ete proces obnovy podle pokyn³ na obrazovce.
Aktualizované ovlada°e a pomocné programy jsou k dispozici na webu spole°nosti ASUS
www.asus.com.
Použití disku DVD pro obNovu systému (u vybraNých model¶)
P±ed provedením obnovy systému stolního PC odpojte vn²jší pevný disk. Podle spole°nosti
Microsoft hrozí ztráta d³ležitých dat v pr³b²hu instalace Windows na nesprávný disk nebo
formátování nesprávného oddílu pevného disku.
Postup použití DVD pro obNovu:
1.
Vložte disk DVD pro obnovu do optické jednotky. Stolní PC musí být zapnuto.
2.
Restartujte stolní PC, p±i startu po°íta°e stiskn²te <
F8
> a vyberte optickou jednotku
(m³že být ozna°ena “CD/DVD”), poté stiskem klávesy <
ENter
> nastartujte systém z
DVD pro obnovu.
3.
Volbou OK zahajte obnovu obrazu systému.
Sample
This manual is suitable for devices