ASUS M32AA user manual download (Page 70 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 77
70
Kapitola 3: Další funkce opera°ního systému Windows
®
7 / Windows
®
8.1
ČEšTInA
PaNel symbol¶
Bezdrátové p°ipojeNí
P°ipojeNí k síti Wi-Fi
WiNdows
®
7
Postup p°ipojeNí k bezdrátové síti:
1.
Klepnutím na ikonu SOS
v oznamovací oblasti zobrazíte dostupné bezdrátové sít².
2.
Vyberte bezdrátovou sí´, ke které se chcete p±ipojit, a poté klepn²te na
P°ipojit
.
3.
Zabezpe°ená bezdrátová sí´ m³že vyžadovat zadání klí°e zabezpe°ení, poté klepn²te
na
OK
.
4.
Vy°kejte, než se dokon°í p±ipojení po°íta°e k bezdrátové síti.
5.
Dojde k navázání bezdrátového p±ipojení. Zobrazí se stav p±ipojení a ikona sít² v
oznamovací oblasti zobrazuje stav P±ipojeno
.
WiNdows
®
8.1
PokyNy pro p°ipojeNí k síti Wi-Fi:
1.
N²kterým z následujících postup³ spus´te panel
PaNel symbol¶
z úvodní obrazovky
nebo v režimu libovolné aplikace:
a)
Umíst²te ukazatel myši na pravou horní nebo dolní °ást obrazovky.
b)
Na klávesnici stiskn²te
+ <c>.
Sample
This manual is suitable for devices