ASUS M32AA user manual download (Page 7 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 77
7
ČEšTInA
PozNámky k RF za°ízeNí
CE: ProhláŠeNí o shod³ s evropským spole±eNstvím
Toto za±ízení spl»uje požadavek na vystavení vysokofrekven°ním signál³m 1999/519/EC,
doporu°ení rady z 1. °ervence 1999 o omezení vystavení ve±ejnosti elektromagnetickým
polím (0 – 300 GHz). Toto bezdrátové za±ízení spl»uje sm²rnici R&TTE.
PoužíváNí bezdrátového rádia
P±i provozování za±ízení ve frekven°ním pásmu 5,15 až 5,25 GHz je jeho používání
omezeno na vnit±ní prostory.
VystaveNí zá°eNí vysokofrekveN±Ní eNergie
Vyza±ovaná výstupní energie technologie Wi-Fi je nižší, než limity p±edpis³ FCC o vystavení
ú°ink³m vysokých frekvencí. Nicmén² je doporu°eno používat bezdrátové za±ízení tak, aby
potenciální kontakt uživatel³ s tímto zá±ením p±i b²žné práci byl minimální.
ProhláŠeNí FCC o shod³ bezdrátové techNologie Bluetooth
Anténa použitá s tímto vysíla°em nesmí být umíst²na nebo provozována spole°n² nebo v
kombinaci s jinou anténou nebo vysíla°em, na které se vztahují podmínky záruky FCC.
ProhláŠeNí INdustry CaNada o techNologii Bluetooth
Toto za±ízení t±ídy B spl»uje všechny požadavky kanadské vyhlášky o za±ízeních
zp³sobujících vysokofrekven°ní rušení.
Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du R°glement sur le
matériel brouilleur du Canada.
BSMI: Tchaj-waNské prohláŠeNí o bezdrátové komuNikaci
JapoNské prohláŠeNí o radiofrekveN±Ním za°ízeNí
KC (radiofrekveN±Ní za°ízeNí)
Sample
This manual is suitable for devices