ASUS M32AA user manual download (Page 69 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 77
Stolní PC ASUS
69
ČEšTInA
10.
Zadejte vaše uživatelské jméno,
heslo a název p±ipojení. Klepn²te na
tla°ítko
CoNNect (P°ipojit).
11.
Dokon°ete kon¹guraci klepnutím na
tla°ítko
Close (Zav°ít).
12.
Klepn²te na ikonu sít² na hlavním
panelu a klepn²te na p±ipojení, které
jste práv² vytvo±ili.
13.
Zadejte vaše uživatelské jméno a
heslo. Klepnutím na tla°ítko
CoNNect
(P°ipojit)
se p±ipojte k Internetu.
KoNµgurováNí sí·ového p°ipojeNí se statickou adresou IP
PokyNy pro koNµgurováNí sí·ového p°ipojeNí se statickou adresou IP:
1.
Zopakujte kroky 1 až 4 p±edchozí °ásti
KoNµgurováNí sí·ového p°ipojeNí s
dyNamickou adresou IP/PPPoE.
2.
Klepn²te na
Use the followiNg IP
address (Použít Následující adresu IP).
3.
Zadejte IP adresu, masku podsít² a bránu
podle údaj³ od vašeho poskytovatele
služeb.
4.
Podle pot±eby zadejte adresu
up±ednost»ovaného serveru DNS a
alternativní adresu.
5.
Po dokon°ení klepn²te na tla°ítko
OK.
Sample
This manual is suitable for devices