ASUS M32AA user manual download (Page 68 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 77
68
Kapitola 3: Další funkce opera°ního systému Windows
®
7 / Windows
®
8.1
ČEšTInA
8.
Vyberte položku Connect to the
Internet (P±ipojit k Internetu) a
klepn²te na tla°ítko
next (DalŠí
).
7.
Vra´te se zp²t do
network aNd
ShariNg CeNter (CeNtrum
sí·ových p°ipojeNí a sdíleNí)
a potom klepn²te na
Set up a
New coNNectioN or Network
(Vytvo°it Nové p°ipojeNí Nebo
sí·).
9.
Vyberte možnost
BroadbaNd
(PPPoE)
(Širokopásmové p±ipojení
(PPPoE)) a klepn²te na tla°ítko
next
(DalŠí).
Sample
This manual is suitable for devices