ASUS M32AA user manual download (Page 67 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 77
Stolní PC ASUS
67
ČEšTInA
2.
Na panelu nástroj³ opera°ního systému Windows
®
klepn²te pravým tla°ítkem na
ikonu sít²
a klepn²te na
OpeN network aNd ShariNg CeNter (Otev°ít ceNtrum
sí·ových p°ipojeNí a sdíleNí).
3.
Na obrazovce Open Network and Sharing Center (Otev±ít centrum sí´ových p±ipojení
a sdílení) klepn²te na
ChaNge
Adapter settiNgs (Zm³Nit NastaveNí
adaptéru).
4.
Klepn²te pravým tla°ítkem na vaši
místní sí´ LAN a vyberte položku
Properties (VlastNosti).
5.
Vyberte položku
INterNet Protocol
VersioN 4(TCP/IPv4) (INterNetový
protokol verze 4(TCP/IPv4))
a
klepn²te na tla°ítko
Properties
(VlastNosti).
6.
Klepn²te na
ObtaiN aN IP address
automatically (Získat adresu IP
automaticky)
a klepn²te na tla°ítko
OK
.
Používáte-li p±ipojení PPPoE, pokra°ujte dalšími kroky.
Sample
This manual is suitable for devices