ASUS M32AA user manual download (Page 66 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 77
66
Kapitola 3: Další funkce opera°ního systému Windows
®
7 / Windows
®
8.1
ČEšTInA
WiNdows
®
8.1
KoNµgurováNí sí·ového p°ipojeNí s dyNamickou adresou IP/PPPoE
PokyNy pro koNµgurováNí sí·ového p°ipojeNí s dyNamickou adresou IP/PPPoE Nebo
statickou adresou IP:
1.
Klepnutím na
Desktop (PracovNí plocha)
na úvodní obrazovce spus´te režim
pracovní plochy.
KoNµgurováNí sí·ového p°ipojeNí se statickou adresou IP
PokyNy pro koNµgurováNí sí·ového p°ipojeNí se statickou adresou IP:
1.
Zopakujte kroky 1 až 4 p±edchozí °ásti
KoNµgurováNí sí·ového p°ipojeNí s
dyNamickou adresou IP/PPPoE.
2.
Klepn²te na
Use the followiNg IP address
(Použít Následující adresu IP).
3.
Zadejte IP adresu, masku podsít² a bránu
podle údaj³ od vašeho poskytovatele
služeb.
4.
Podle pot±eby zadejte adresu
up±ednost»ovaného serveru DNS a
alternativní adresu.
5.
Po dokon°ení klepn²te na tla°ítko
OK.
Sample
This manual is suitable for devices