ASUS M32AA user manual download (Page 65 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 77
Stolní PC ASUS
65
ČEšTInA
9.
Vyberte položku
CoNNect to the
INterNet (P°ipojit k INterNetu)
a
klepn²te na tla°ítko
next (DalŠí
).
10.
Vyberte možnost
BroadbaNd
(PPPoE)
(Širokopásmové p±ipojení
(PPPoE)) a klepn²te na tla°ítko
next (DalŠí).
11.
Zadejte vaše uživatelské jméno,
heslo a název p±ipojení. Klepn²te
na tla°ítko
CoNNect (P°ipojit).
12.
Dokon°ete kon¹guraci klepnutím na
tla°ítko
Close (Zav°ít).
13.
Klepn²te na ikonu sít² na hlavním
panelu a klepn²te na p±ipojení,
které jste práv² vytvo±ili.
14.
Zadejte vaše uživatelské jméno
a heslo. Klepnutím na tla°ítko
CoNNect (P°ipojit)
se p±ipojte k
Internetu.
Sample
This manual is suitable for devices