ASUS M32AA user manual download (Page 64 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 77
64
Kapitola 3: Další funkce opera°ního systému Windows
®
7 / Windows
®
8.1
ČEšTInA
4.
Vyberte
INterNet Protocol
VersioN 4 (TCP/IPv4) (Protokol
INterNet verze 4 (TCP/IPv4)
) a
potom kle
pN³te Na
Properties
(Vlastnosti).
5.
Chcete-li, aby byla nastavení IP
p±id²lována automaticky, vyberte
volbu
ObtaiN aN IP address
automatically (Získat adresu IP
automaticky)
. V opa°ném p±ípad²
vyberte volbu
Use the followiNg
IP address: (Použít Následující
adresu IP:)
a zadejte údaje
IP
address (Adresa IP)
a
SubNet
mask (Maska podsít³)
.
6.
Chcete-li, aby byla nastavení
serveru DNS p±id²lována
automaticky, vyberte volbu
ObtaiN DnS server address
automatically (Získat adresu serveru DnS automaticky)
. V opa°ném p±ípad²
vyberte volbu
Use the followiNg DnS server addresses: (Použít Následující adresy
server¶ DnS:)
a zadejte
Preferred aNd AlterNate DnS server (Up°edNost¸ovaNý a
alterNativNí server DnS)
.
7.
Po dokon°ení klepn²te na tla°ítko
OK
.
Používáte-li p±ipojení PPPoE, pokra°ujte dalšími kroky.
8.
Vra´te se zp²t do
network aNd
ShariNg CeNter (CeNtrum
sí·ových p°ipojeNí a sdíleNí)
a potom klepn²te na
Set up a
New coNNectioN or Network
(Vytvo°it Nové p°ipojeNí Nebo
sí·).
Sample
This manual is suitable for devices