ASUS M32AA user manual download (Page 63 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 77
Stolní PC ASUS
63
ČEšTInA
2.
Vyberte režim zobrazení ze seznamu
Více moNitor¶
.
Duplikovat tato zobrazeNí
: P±i této volb² je na druhém monitoru totéž co na
primárním monitoru.
RozŠí°it tato zobrazeNí
: P±i této volb² druhý monitor rozší±í pracovní plochu. Tím
získáváte více zobrazovací plochy.
Zobrazit plochu jeN Na 1 / 2
: Touto volbou m³žete omezit zobrazení pracovní
plochy jen na jeden monitor.
3.
Klepn²te na
Použít
nebo
OK
. Poté klepn²te na
PoNechat zm³Ny
.
KoNµgurováNí NastaveNí iNterNetového p°ipojeNí
Drátové p°ipojeNí
WiNdows
®
7
KoNµgurováNí dyNamického p°ipojeNí IP/PPPoE
PokyNy pro koNµguraci dyNamického IP / PPPoE sí·ového p°ipojeNí:
1.
P±ejd²te na
Start > CoNtrol PaNel
(Ovládací paNely) > network aNd
ShariNg CeNter (CeNtrum sí·ových
p°ipojeNí a sdíleNí)
.
2.
V okn² Network and Sharing Center
(Centrum sí´ových p±ipojení a sdílení)
klepn²te na
ChaNge Adapter settiNgs
(Zm³Nit NastaveNí adaptéru)
.
3.
Klepn²te pravým tla°ítkem na vaši
místní sí´ LAN a vyberte položku
Properties (VlastNosti)
.
Sample
This manual is suitable for devices