ASUS M32AA user manual download (Page 62 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 77
Kapitola 3: Další funkce opera°ního systému Windows
®
7 / Windows
®
8.1
ČEšTInA
KoNµgurováNí NastaveNí rozliŠeNí obrazovky
WiNdows
®
7
PokyNy pro koNµgurováNí NastaveNí rozliŠeNí obrazovky v opera±Ním systému
WiNdows
®
7:
1.
Jedním z níže uvedených krok³ otev±ete obrazovku
RozliŠeNí obrazovky
:
Klepn²te na
>
Ovládací paNely
>
Vzhled a p°izp¶sobeNí
>
ZobrazeNí
>
Zm³Nit NastaveNí zobrazeNí
.
Klepn²te pravým tla°ítkem kamkoli na pracovní plochu. V kontextové nabídce
vyberte
P°izp¶sobit
>
ZobrazeNí
>
Zm³Nit NastaveNí zobrazeNí
.
2.
Vyberte režim zobrazení ze seznamu
Více moNitor¶
.
Duplikovat tato zobrazeNí
: P±i této volb² je na druhém monitoru totéž co na
primárním monitoru.
RozŠí°it tato zobrazeNí
: P±i této volb² druhý monitor rozší±í pracovní plochu. Tím
získáváte více zobrazovací plochy.
Zobrazit plochu jeN Na 1 / 2
: Touto volbou m³žete omezit zobrazení pracovní
plochy jen na jeden monitor.
Odebrat teNto displej
: Touto volbou odeberete vybraný monitor.
3.
Klepn²te na
Použít
nebo
OK
. Poté klepn²te na
PoNechat zm³Ny
.
WiNdows
®
8.1
PokyNy pro koNµgurováNí NastaveNí rozliŠeNí obrazovky v opera±Ním systému
WiNdows
®
8.1:
1.
Jedním z níže uvedených krok³ otev±ete obrazovku
RozliŠeNí obrazovky
:
Z úvodNí obrazovky
a)
Spus´te obrazovku All Apps (Všechny aplikace) a umíst²te Control Panel (Ovládací
panel) na úvodní obrazovku.
Podrobnosti viz °ást
Umíst³Ní aplikace Na úvodNí obrazovku
v °ásti
PoužíváNí aplikací
WiNdows
®
.
b)
Z °ásti Control Panel (Ovládací panel) klepn²te na
Adjust screeN resolutioN
(Upravit rozliŠeNí obrazovky)
v °ásti
AppearaNce aNd PersoNalizatioN (Vzhled
a p°izp¶sobeNí).
Z obrazovky režimu pracovní plochy
a)
Spus´te režim pracovní plochy z úvodní obrazovky.
b)
Klepn²te pravým tla°ítkem na libovolné místo na obrazovce režimu pracovní
plochy. V kontextové nabídce vyberte
PersoNalize (P°izp¶sobit) > Display
(ZobrazeNí) > ChaNge display settiNgs (Zm³Nit NastaveNí zobrazeNí).
Sample
This manual is suitable for devices