ASUS M32AA user manual download (Page 61 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 77
ČEšTInA
Stolní PC ASUS
61
Kapitola 3
DalŠí fuNkce opera±Ního systému WiNdows
®
7 /
WiNdows
®
8.1
OdpojeNí pam³·ového za°ízeNí USB
WiNdows
®
7
Postup odpojeNí USB pam³·ového za°ízeNí Opera±Ní systém WiNdows
®
7:
1.
Klepn²te v oznamovací oblasti Windows na
a poté na
Eject USB2.0 FlashDisk (VysuNout USB2.0 FlashDisk)
nebo
Eject USB3.0 FlashDisk (VysuNout USB3.0
FlashDisk)
, používáte-li USB3.0 ½ash disk nebo za±ízení
kompatibilní s rozhraním USB3.0.
2.
Po zobrazení hlášení
nyNí lze hardware
bezpe±N³ odebrat
odpojte USB pam²´ové
za±ízení od po°íta°e.
NEVYJÍMEJTE USB pam²´ové za±ízení, když probíhá p±enos dat P±i nedodržení pokynu
hrozí ztráta dat nebo poškození USB za±ízení.
WiNdows
®
8.1
Postup odpojeNí USB pam³·ového za°ízeNí Opera±Ní systém WiNdows
®
8.1:
1.
Klepnutím na Desktop (Pracovní plocha) na úvodní obrazovce spus´te režim pracovní
plochy.
2.
Klepn²te na
na hlavním panelu a potom klepn²te na
Eject [name of USB Drive]
(VysuNout [název jedNotky USB)].
3.
Po zobrazení hlášení
nyNí lze hardware bezpe±N³ odebrat
odpojte USB pam²´ové
za±ízení od po°íta°e.
Sample
This manual is suitable for devices