ASUS M32AA user manual download (Page 60 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 77
60
Kapitola 2: Používání Windows
®
8.1
ČEšTInA
Vstup do NastaveNí systému BIOS
BIOS (Basic Input and Output System) uchovává nastavení hardwaru po°íta°e, která jsou
zapot±ebí pro spušt²ní systému v tomto stolním po°íta°i.
Za normálních okolností jsou výchozí nastavení systému BIOS vhodná pro v²tšinu p±ípad³
pro zajišt²ní optimálního výkonu. Nem²»te výchozí nastavení systému BIOS s výjimkou
následujících p±ípad³:
B²hem spoušt²ní systému se zobrazí zpráva o chyb², která vyžaduje spustit nastavení
systému BIOS.
Pokud jste nainstalovali novou sou°ást systému, která vyžaduje další nastavení v
systému BIOS nebo jeho aktualizaci.
Nevhodné nastavení systému BIOS m³že zp³sobit nestabilitu nebo selhání p±i spoušt²ní.
D³razn² doporu°ujeme m²nit nastavení systému BIOS pouze s pomocí školeného
servisního pracovníka.
Rychlý p°echod do systému BIOS
Délka spoušt²ní opera°ního systému Windows
®
8.1 je velmi krátká a proto jsme vyvinuli
následující t±i zp³soby rychlého p±ístupu k systému BIOS:
Stisknutím a podržením vypína°e alespo» °ty±i sekundy vypn²te stolní po°íta° a potom
stisknutím vypína°e znovu zapn²te stolní po°íta° a b²hem testu POST stiskn²te klávesu
<Del>.
Když je stolní po°íta° vypnutý, odpojte napájecí kabel od konektoru napájení stolního
po°íta°e. Znovu p±ipojte napájecí kabel a stisknutím vypína°e zapn²te stolní po°íta°.
B²hem testu POST stiskn²te klávesu <Del>.
POST (Power-On Self Test) je ±ada softwarov² ±ízených diagnostických test³, které se
spustí po zapnutí stolního po°íta°e.
Sample
This manual is suitable for devices