ASUS M32AA user manual download (Page 6 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 77
6
ČEšTInA
IC: KaNadské prohláŠeNí o shod³
Spl»uje kanadské speci¹kace ICES-003 pro t±ídu B. Toto za±ízení spl»uje podmínky °ásti
RSS 210 sm²rnic IC. Toto za±ízení t±ídy B spl»uje všechny požadavky kanadské vyhlášky o
za±ízeních zp³sobujících vysokofrekven°ní rušení.
Toto za±ízení spl»uje licenci Industry Canada vyjma standard³ RSS. Provoz je podmín²n
spln²ním následujících dvou podmínek: (1) toto za±ízení nesmí zp³sobovat rušení a (2)
toto za±ízení musí akceptovat jakékoli rušení, v°etn² rušení, které by mohlo zp³sobovat
nežádoucí fungování tohoto za±ízení.
Cut appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le
matériel brouilleur du Canada.
Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d’Industrie Canada. Le
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer
un fonctionnement non souhaité de l’appareil.
ProhláŠeNí kaNadského miNisterstva komuNikací
Toto digitální za±ízení nep±ekra°uje limity t±ídy B pro vyza±ování rádiového rušení z
digitálního p±ístroje stanovené vyhláškou o vysokofrekven°ním rušení ministerstva
komunikací Kanady.
Toto digitální za±ízení t±ídy B spl»uje kanadské p±edpisy ICES-003.
VCCI: ProhláŠeNí o shod³ - JapoNsko
ProhláŠeNí VCCI t°ídy B
KC: ProhláŠeNí o varováNí - Korea
Sample
This manual is suitable for devices