ASUS M32AA user manual download (Page 59 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 77
Stolní PC ASUS
59
ČEšTInA
+ <+>
Spustí lupu a p±iblíží obrazovku.
+ <->
Oddálí obrazovku.
+ <Enter>
Otev±e Narrator Settings (Nastavení pr³vodce).
VypNutí stolNího po±íta±e
PokyNy pro vypNutí stolNího po±íta±e:
Tento stolní po°íta° lze vypnout n²kterým z následujících zp³sob³:
Na panelu Panel symbol³ klepn²te na
SettiNgs (nastaveNí) > Power (napájeNí) > Shut
dowN (VypNout)
a po°íta° se normáln² vypne.
Na obrazovce p±ihlášen klepn²te na
Power (napájeNí) > ShutdowN (VypNout).
Pokud stolní po°íta° nereaguje, stiskn²te a podržte vypína° alespo» °ty±i (4) sekundy,
dokud se stolní po°íta° nevypne.
P°epNutí stolNího po±íta±e do režimu spáNku
Chcete-li p±epnout váš stolní po°íta° do režimu spánku, stiskn²te jednou vypína°.
Sample
This manual is suitable for devices