ASUS M32AA user manual download (Page 58 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 77
58
Kapitola 2: Používání Windows
®
8.1
ČEšTInA
DalŠí klávesové zkratky klávesNice
Pomocí klávesnice m³žete rovn²ž používat následující klávesové zkratky, které vám
pomohou p±i spoušt²ní aplikací a procházení opera°ním systémem Windows
®
8.1.
Slouží k p±epínání mezi úvodní obrazovkou a poslední spušt²nou
aplikací.
+ <D>
Slouží k spušt²ní pracovní plochy.
+ <E>
Slouží ke spušt²ní okna Computer (Tento po°íta°) na pracovní ploše.
+ <F>
Otev±e podokno File search (Hledání soubor³).
+ <H>
Otev±e podokno Share (Sdílet).
+ <I>
Otev±e podokno Settings (Nastavení).
+ <K>
Otev±e podokno Devices (Za±ízení).
+ <L>
Aktivuje obrazovku Lock (Zámek).
+ <M>
Minimalizuje všechny aktuáln² aktivní obrazovky.
+ <P>
Otev±e podokno Second screen (Druhá obrazovka).
+ <Q>
Otev±e podokno Everywhere search (Kompletní vyhledávání).
+ <R>
Otev±e podokno Run (Spustit).
+ <U>
Otev±e Ease of Access Center (St±edisko snadného p±ístupu).
+ <W>
Otev±e podokno Settings search (Hledat nastavení).
+ <X>
Otev±e okno nabídky nástroj³ systému Windows
Sample
This manual is suitable for devices