ASUS M32AA user manual download (Page 57 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 77
Stolní PC ASUS
57
ČEšTInA
FuNkce SNap
Funkce Snap (P±ichytit) zobrazuje dv² aplikace vedle sebe a umož»uje používat nebo
p±epínat mezi t²mito aplikacemi.
P±ed použitím funkce Snap ov²±te, že má Stolní PC. nastaveno rozlišení 1366 x 768 nebo
vyšší.
PoužíváNí fuNkce SNap (P°ichytit)
PokyNy pro používáNí fuNkce SNap (P°ichytit):
1.
Pomocí myši nebo klávesnice vašeho stolního po°íta°e aktivujte funkci Snap (P±ichytit)
na obrazovce.
Pomocí myši
a)
Klepnutím na aplikaci ji spus´te.
b)
P±idržte kurzor myši na horním okraji obrazovky.
c)
Jakmile se kurzor zm²ní v ruku, táhn²te a pus´te aplikaci nalevo nebo napravo.
Pomocí klávesnice
Spus´te n²kterou aplikaci a stisknutím
+ < . > + levé nebo tla°ítko umíst²te
první aplikaci na levou nebo pravou stranu panelu displeje.
SNap bar
Sample
This manual is suitable for devices