ASUS M32AA user manual download (Page 56 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 77
56
Kapitola 2: Používání Windows
®
8.1
ČEšTInA
Obsah pruhu symbol¶
Search (Hledat)
Tento nástroj umož»uje hledání soubor³, aplikací nebo program³ na
Stolní PC.
Share (Sdílet)
Tento nástroj umož»uje sdílení aplikací prost±ednictvím sociálních sítí
nebo e-mailu.
Start
Tento nástroj vás vrátí na obrazovku Start. Z obrazovky Start se tímto
nástrojem také m³žete vrátit na nedávno otev±enou aplikaci.
Devices (Za°ízeNí)
Tento nástroj umož»uje p±ístup k soubor³m a sdílení soubor³ pomocí
za±ízení p±ipojených k Stolní PC, jako je vn²jší displej nebo tiskárna.
SettiNgs (nastaveNí)
Tento nástroj umož»uje p±ístup k nastavení vašeho Stolní PC.
Sample
This manual is suitable for devices