ASUS M32AA user manual download (Page 55 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 77
Stolní PC ASUS
55
ČEšTInA
Pruh symbol¶
Pruh symbol³ je pruh nástroj³, který m³že být zobrazen na pravé stran² obrazovky.
Obsahuje n²kolik nástroj³, které umož»ují sdílet aplikace a poskytuje rychlý p±ístup pro
p±izp³sobování nastavení vašeho stolního po°íta°e.
SpuŠt³Ní pruh symbol¶
Pruh symbol³ p±i prvním vyvolání obsahuje sadu bílých ikon. Výše uvedený obrázek
zachycuje již aktivovaný pruh symbol³.
Pomocí myši nebo klávesnice vašeho stolního po°íta°e spus´te panel Panel symbol³.
P±idržte kurzor myši v pravém nebo levém horním rohu obrazovky.
Stiskn²te
+ <C>.
Pruh symbol¶
Sample
This manual is suitable for devices