ASUS M32AA user manual download (Page 54 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 77
54
Kapitola 2: Používání Windows
®
8.1
ČEšTInA
VyvoláNí VŠech aplikací
Na obrazovce All Apps (Všechny aplikace) m³žete kon¹gurovat nastavení aplikace nebo
umístit aplikací na úvodní obrazovku nebo na panel nástroj³ režimu pracovní plochy.
Otev°eNí obrazovky All Apps
Na obrazovce Start klepn²te na tla°ítko
.
Na obrazovce Start stiskn²te
<
Tab
>,
a potom stiskn²te
<
ENter
> .
Umíst³Ní aplikace Na úvodNí obrazovku
1.
Spus´te obrazovku All Apps (Všechny aplikace).
2.
Na obrazovce All Apps (Všechny aplikace) klepnutím pravým tla°ítkem na aplikaci
zobrazte její panel nastavení.
3.
Na panelu nastavení klepn²te na tla°ítko Pin to
Start (P°ipojit k Nabídce Start).
Sample
This manual is suitable for devices