ASUS M32AA user manual download (Page 53 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 77
Stolní PC ASUS
53
ČEšTInA
Práce s aplikacemi WiNdows
®
Pomocí klávesnice nebo myši vašeho stolního po°íta°e m³žete spoušt²t a p±izp³sobovat
vaše aplikace.
SpuŠt³Ní aplikace
Umíst²te kurzor myši na aplikaci a pak klepnutím levým tla°ítkem nebo dotykem
aplikaci spus´te.
Stiskn²te dvakrát <Tab> a dále použijte šipky na klávesnici pro navigaci mezi
aplikacemi. Stiskn²te <Enter> pro spušt²ní vybrané aplikace.
P°izp¶sobováNí aplikací
Podle následujících pokyn³ m³žete p±emís´ovat, m²nit velikost nebo odebírat aplikace z
úvodní obrazovky.
Chcete-li p±emístit n²kterou aplikaci, p±etáhn²te ji na nové místo.
Zm³Na velikosti aplikací
Klepnutím pravým tla°ítkem na aplikace aktivujete její panel nastavení, potom klepn²te na
a vyberte n²kterou velikost dlaždice.
OdebíráNí aplikací
Chcete-li odebrat n²kterou aplikaci z úvodní obrazovky, klepnutím pravým tla°ítkem na
aplikaci aktivujte její panel nastavení a potom klepn²te na
UNpiN from Start (Odebrat z
Nabídky Start).
Zav°eNí aplikace
Umíst²te kurzor myši na horní okraj spušt²né aplikace a po°kejte, až se zm²ní v ruku.
P±etáhn²te a pus´te aplikaci na dolní okraj obrazovky a tím ji zav±ete.
Na obrazovce spušt²né aplikace stiskn²te alt + f4.
Sample
This manual is suitable for devices