ASUS M32AA user manual download (Page 52 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 77
Kapitola 2: Používání Windows
®
8.1
ČEšTInA
AktivNí bod
²eŠeNí
levý horní roh
Podržte kurzor myši nad náhledem aplikace a poté se
klepnutím na n²j vra´te do této aplikace.
Pokud jste spustili více aplikací, rolováním dol³
zobrazte všechny.
levý dolní roh
Z obrazovky spuŠt³Né aplikace:
Umíst²te ukazatel myši do levého dolního rohu a
klepnutím na
p±ejd²te na obrazovku Start.
POZnÁMKA:
Na úvodní obrazovku se m³žete rovn²ž
vrátit stisknutím klávesy Windows
na klávesnici.
Z úvodNí obrazovky:
Umíst²te ukazatel myši do levého dolního rohu a
klepnutím na
se vra´te zp²t na danou aplikaci.
horní strana
P±idržte kurzor myši na míst², až se zm²ní na ruku.
Uchopte aplikaci a poté ji p±etáhn²te na nové místo.
POZnÁMKA:
Tato funkce aktivního bodu funguje
pouze na spušt²né aplikace nebo když chcete
použít funkci Snap (P±ichytit). Další podrobnosti viz
FuNkce SNap (P°ichytit) v ±ásti PoužíváNí aplikací
WiNdows
®
.
Pravý horní a dolní roh
P±idržením kurzoru myši na míst² spus´te Charms bar
(Pruh symbol³).
Sample
This manual is suitable for devices